Статьи на различные темы.

Судебная система и юриспруденция

Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення. Часть 2.

                        П О С Т А Н О В А
                   від 8 грудня 1997 р. N 1358
                               Київ

        Про затвердження Положення про порядок державного
     контролю за міжнародними передачами товарів військового
                           призначення

         ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99
           N  244 ( 244-2001-п ) від 14.03.2001
           N  184 ( 184-2002-п ) від 15.02.2002 )
Часть 2.

Примітка 2. а. Контроль  за  міжнародними  передачами зазначених у
               підпозиції МL10.с авіаційних двигунів,  призначених
               або  модифікованих  для  військового  використання,
               дозволених органами цивільної авіації України  (або
               іншої    країни - учасниці   міжнародного    режиму
               експортного контролю "Вассенаарська  домовленість")
               для використання на цивільних "літальних апаратах",
               або  спеціально  призначених  для  них  компонентів
               здійснюється  в порядку,  передбаченому для товарів
               подвійного використання.

            b. Контролю  не  підлягають   поршневі   двигуни   або
               спеціально призначені компоненти до них.

Примітка 3. Згідно   з  підпозиціями  МL10.b та МL10.с контроль за
            спеціально призначеними  компонентами  та  відповідним
            обладнанням  для невійськових "літальних апаратів" або
            авіаційних  двигунів,  модифікованих  для  військового
            використання,    поширюється   тільки   на   військові
            компоненти та відповідне військове обладнання,  які  є
            необхідними   для   модифікації   з  метою  наступного
            військового використання.

            Контроль за міжнародними передачами інших  компонентів
            чи  обладнання,  зазначених  у  підпозиціях  МL10.b та
            МL10.с,  здійснюється  в  порядку,  передбаченому  для
            товарів подвійного використання.

МL11        Електронне обладнання,  що не охоплене
            іншими позиціями     цього     Списку,
            спеціально  призначене для військового
            використання,  і спеціально призначені
            для нього компоненти:

Примітка.   Згідно  з   позицією   МL11   контролю
            підлягає:

            а) обладнання         радіоелектронної  з 8529,
            протидії        та       контрпротидії  8525 10
            радіорозвідці    (тобто    обладнання,
            призначене  для  передавання сторонніх
            або   приглушувальних   сигналів    на
            радіолокаційні   станції  чи  приймачі
            радіозв'язку або те,  яке іншим шляхом
            створює перешкоди прийманню, роботі чи
            ефективному    використанню    ворожих
            електронних    приймачів,    включаючи
            обладнання    протидії),     уключаючи
            апаратуру  створення активних перешкод
            та боротьби з активними перешкодами;

            b) електронні  прилади  з   пристроями  з 8525, 8526,
            швидкої перебудови частоти;               8527, 8529

            с) електронне  обладнання або системи,  з 8526, 8527,
            призначені   для   спостереження    та    8529
            контролю  за електромагнітним спектром
            для  цілей  військової   розвідки   чи
            безпеки   або   для   протидії  такому
            спостереженню і контролю;

            d) обладнання   підводної    протидії,  з 8525, 8526,
            уключаючи   обладнання  акустичного  і    9015
            магнітного   створення   перешкод    і
            радіолокаційних пасток,  апаратуру для
            передавання        сторонніх        чи
            приглушувальних       сигналів      на
            гідролокаційні приймачі;

            е) обладнання для  захисту  оброблення  8543 89 95 00
            даних, апаратура захисту інформації та  8543 90 80 00
            апаратура     забезпечення     захисту
            передавання і роботи ліній зв'язку,  в
            яких     використовуються      процеси
            шифрування;

            f) обладнання           ідентифікації,  8471 90 00 00
            автентифікації та зміни шифру, а також  8473 30 90 00
            обладнання   керування   шифром,  його  8543 89 95 00
            виготовленням і розподілом              8543 90 80 00

МL12        Високошвидкісні  системи зброї, у яких
            використовується кінетична енергія, та
            обладнання цих систем,  які  зазначено
            нижче,  та  спеціально  призначені для
            них компоненти:

            а) системи     зброї,      у      яких  9301 00 00 00
            використовується   кінетична  енергія,
            спеціально призначені  для  руйнування
            або   впливу   на   ціль  і  створення
            перешкод у виконанні нею завдання;

            b) спеціально    призначені     засоби  9301 00 00 00
            випробувань та оцінки,  а також моделі
            для   випробувань   з    діагностичною
            апаратурою   і   цілі  для  проведення
            динамічних    випробувань     пускових
            установок    та    систем,    у   яких
            використовується кінетична енергія

Особлива    Для систем зброї, у яких використовуються підкаліберні
примітка.   боєприпаси або  виключно  хімічне  ракетне  паливо,  а
            також боєприпасів для них, див. позиції МL1, МL2, МL3,
            МL4.

Примітка 1. Згідно   з  позицією  МL12 контролю підлягають вироби,
            спеціально  призначені  для  систем  зброї,   у   яких
            використовується кінетична енергія:

            а) пускові установки, здатні надавати масі прискорення
            понад 0,1 g до швидкості  понад  1,6 км/сек  у  режимі
            одиночного або швидкого вогню;

            b) системи  первинного  генерування  енергії,  системи
            створення  електричної  броні,  накопичення   енергії,
            термоуправління,    кондиціонування,    комутації   чи
            маніпулювання паливом,  а також електричні  інтерфейси
            між  джерелом  живлення,  гарматою та іншими функціями
            електроприводу гарматної башти;

            с) системи виявлення  цілі,  супроводження,  керування
            вогнем або оцінки ступеня пошкодження;

            d) системи   самонаведення,  наведення  або  створення
            відхильної   тяги   (поперечного   прискорення)    для
            снарядів.

Примітка 2. Згідно   з  позицією  МL12 контролю підлягають системи
            зброї,  у яких використовуються будь-які  з  наведених
            нижче способів надання руху:

            а) електромагнітний;

            b) електротермічний;

            с) плазмовий;

            d) легкогазовий; або

            е) хімічний   (коли  використовується  у  поєднанні  з
            будь-яким із зазначених).

Примітка 3. Згідно   з  позицією  МL12  контролю   не   підлягають
            "технології"   магнітної   індукції  для  забезпечення
            безперервного руху цивільних транспортних засобів.

МL13        Броньоване   чи  захисне обладнання та
            конструкції і компоненти:

            а) броньовані пластини:                 7326 90 97 00

               1. Виготовлені     відповідно    до
                  військових    стандартів     або
                  технічних умов; або

               2. Придатні     для     військового
                  використання.

            b) конструкції   з    металевих    або  7308 90 99 00
            неметалевих    матеріалів    або    їх
            комбінації,  спеціально призначені для
            забезпечення    балістичного   захисту
            військових   систем,   та   спеціально
            призначені для них компоненти;

            а) військові каски;                     з 6506, 6507

            d) бронежилети і пластинчасті костюми,  з 6307
            виготовлені відповідно  до  військових
            стандартів  або технічних умов,  чи їх
            еквіваленти та  спеціально  призначені
            до них компоненти

Примітка 1. Згідно    з  підпозицією  МL13.b  контролю  підлягають
            матеріали,  спеціально призначені для створення броні,
            реактивної   до   дії   вибуху   чи   призначеної  для
            спорудження військових сховищ.

Примітка 2. Згідно  з підпозицією МL13.с  контролю  не  підлягають
            звичайні   сталеві   каски,   не   модифіковані  і  не
            призначені   для    встановлення    будь-якого    типу
            допоміжного пристрою.

Примітка 3. Згідно   з  підпозицією  МL13.d контролю не підлягають
            костюми  або  бронежилети  чи  пристосування  до  них,
            призначені для персонального захисту своїх власників.

Особлива    Див. також  позицію 1.А.5  Списку  товарів  подвійного
примітка.   використання.

МL14        "Спеціалізоване     обладнання     для  9023 00 80 00
            військової підготовки"     або     для
            імітації   військових   сценаріїв   та
            спеціально    призначені   для   нього
            компоненти і аксесуари:

Технічна    Під терміном "спеціалізоване обладнання для військової
примітка.   підготовки"  розуміються  військові  типи   тренажерів
            атаки, тренажери бойових польотів,  тренажери радарних
            цілей,   імітатори   радарних   цілей,   прилади   для
            артилерійсько-стрілецької підготовки, бойові тренажери
            дій проти підводних човнів,  льотні тренажери (разом з
            центрифугами  для   підготовки   пілотів/космонавтів),
            радарні  тренажери,  тренажери  техніки пілотування за
            приладами, тренажери літаководіння, тренажери ракетних
            пусків,   обладнання   мішеней,  автоматично  керовані
            "літальні апарати",  тренажери з озброєння,  тренажери
            безпілотних "літальних апаратів" та мобільні навчальні
            установки.

Примітка.   Згідно з позицією  МL14  контролю  підлягають  системи
            створення   зображення   і   діалогові   системи   для
            імітаторів,  якщо  вони  спеціально   призначені   або
            модифіковані для військового використання.

МL15        Апаратура  формування   зображень  або
            апаратура протидії,         спеціально
            призначена       для       військового
            використання, та спеціально призначені
            для неї компоненти і аксесуари:

            а) пристрої  запису  та  апаратура для  з 8520, 8521,
            оброблення зображень;                     8522

            b) камери,  фотографічне   обладнання,  з 9007, 9010
            обладнання для оброблення плівки;

            с) обладнання   підсилення  яскравості  з 8540
            зображення;

            d) апаратура формування інфрачервоного  з 9027
            чи теплового бачення;

            е) обладнання    формування   сигналів  з 8526, 8527
            зображення  для  РЛС   з   формуванням    8529
            зображення;

            f) обладнання      радіорозвідки     і  з 8525, 8526,
            радіопротидії   та   обладнання    для    8543
            боротьби     з     радіорозвідкою    і
            радіопротидією  для  обладнання,   яке
            підлягає     контролю     згідно     з
            підпозиціями МL15.а - МL15.е

Примітка.   Згідно  з  підпозицією   МL15.f   контролю    підлягає
            обладнання,   призначене  для  погіршення  роботи  або
            зниження ефективності військових систем зображення  чи
            зведення до мінімуму зазначених деградаційних впливів.

Примітка 1. Під    терміном   "спеціально  призначені  компоненти"
            розуміється  наведене  нижче  обладнання,  якщо   воно
            спеціально призначено для військового використання:

            а) інфрачервоні    електронно-оптичні    перетворювачі
            (ЕОП);

            b) електронно-оптичні  перетворювачі  для   підсилення
            яскравості зображення (але не першого покоління);

            с) мікроканальні пластини (ЕОП);

            d) електронно-променеві  трубки  (ЕПТ)  телекамер  для
            малих рівнів освітлення;

            е) детекторні матриці (разом  з  електронними  схемами
            сполучень чи системами зчитування);

            f) піроелектричні телевізійні ЕПТ;

            g) системи    охолодження    для   систем   формування
            зображення;

            h) електронні затвори фотохромного чи електрооптичного
            типу  із  швидкістю  дії менш як 100 мкс,  за винятком
            затворів,  які є  важливою  частиною  високошвидкісних
            камер;

            і) оптично-волоконні інвертори зображення;

            j) компаундні напівпровідникові фотокатоди.

Примітка 2. Згідно   з   позицією   МL15  контролю  не  підлягають
            "електронно-оптичні   перетворювачі   для    посилення
            яскравості зображення     першого    покоління"    або
            обладнання,  спеціально   призначене   для   установки
            "електронно-оптичних   перетворювачів   для  посилення
            яскравості зображення першого покоління".

Особлива    Щодо   статусу  прицілів  для  озброєння,  які містять
примітка.   "електронно-оптичні   перетворювачі   для    посилення
            яскравості зображення першого покоління", див. позиції
            МL1, МL2 та підпозицію МL5.а.

Особлива    Див. також підпозиції 6.А.2.а.2.  та  6.А.2.b.  Списку
примітка.   товарів подвійного використання.

МL16        Поковки, відливки та інші  вироби  без  з 7201, 7206,
            чистового   оброблення,   використання    7207, 7216,
            яких   у   виробах,   що    підлягають    7222
            контролю,  може  бути  встановлено  за
            складом  матеріалів,  геометрією   або
            функцією  і  які спеціально призначені
            для будь-яких виробів,  що  підлягають
            контролю згідно  з  позиціями МL1-МL4,
            МL6, МL9, МL10, МL12 або МL19

МL17        Різноманітне обладнання,    матеріали,
            бібліотеки,  які  наведено  нижче,  та
            спеціально    призначені    для    них
            компоненти:

            а) автономні  апарати  для  водолазних
            робіт і підводного плавання:

               1. Апарати для дихання із замкненим  9020 00 90 00
                  і напівзамкненим   контуром   (з
                  повторним          використанням
                  повітря),  спеціально призначені
                  для   військового   використання
                  (наприклад,          виготовлені
                  немагнітними).

               2. Спеціально призначені компоненти  9020 00 90 00
                  для    використання    з   метою
                  перетворення     апаратів      з
                  розімкненим  контуром  в апарати
                  для військового використання.

               3. Вироби,  призначені виключно для  9020 00 90 00
                  військового    використання    з
                  автономними    апаратами     для
                  водолазних  робіт  та підводного
                  плавання

            b) будівельне  обладнання,  спеціально  з 8426, 8427,
            призначене       для       військового    8429, 8430,
            використання;                             8431

            с) арматура, покриття і оброблення для  з 7019,
            придушення    демаскувальних    ознак,  7308 90 99 00,
            спеціально призначені для  військового  7314 19 00 00
            використання;

            d) саперне    обладнання,   спеціально  8479 89
            призначене  для  використання  в  зоні
            бойових дій;

            е) "роботи",  контролери "роботів"  та  8479 50 00 00
            "робочі  органи"  роботів,  які  мають
            одну з таких характеристик:

               1. Спеціально    призначені     для
                  військового використання.

               2. Оснащені     засобами    захисту
                  гідравлічних  ліній  від  пробою
                  ззовні   балістичними  осколками
                  (наприклад           самозатяжне
                  облицювання)  та  призначені для
                  використання гідравлічні рідини,
                  що  мають  температуру  займання
                  понад 839 К (566 град. С), або

               3. Спеціально     призначені     чи
                  розраховані    на    роботу    в
                  електромагнітному    імпульсному
                  середовищі

            f) "бібліотеки" (бази даних  технічних  з 4901,
            параметрів), спеціально призначені для  4906 00 00 00,
            військового       використання       з  8524
            обладнанням,   що   контролюється  цим
            Списком;

            g) ядерні   енергетичні   чи    силові  з 8401
            установки,      уключаючи      "ядерні
            реактори",  спеціально призначені  для
            військового      використання,      та
            компоненти   для    них,    спеціально
            призначені    або   модифіковані   для
            військового використання;

            h) обладнання    або    матеріали    з  3910, 7019
            покриттям  чи  спеціальним обробленням
            для  придушення   характерних   ознак,
            спеціально  призначені для військового
            використання,  інші,  ніж зазначені  у
            цьому Списку;

            і) тренажери,   спеціально  призначені  8401 40 90 00
            для військових "ядерних реакторів";

            j) мобільні    ремонтні     майстерні,  8705 90 90 10
            спеціально        призначені       для
            обслуговування військової техніки;

            k) польові   генератори,    спеціально  з 8501
            призначені для             військового
            використання;

            l) контейнери,  спеціально  призначені  8609 00
            для військового використання;

            m) мости,  спеціально  призначені  для  7308 10 00 00
            військового використання;

            n) експериментальні моделі, спеціально
            призначені  для "розроблення" виробів,
            що підлягають  контролю  за  позиціями
            МL4, МL6, МL9 або МL10

Технічна    У позиції МL17 під терміном "бібліотека"  (база  даних
примітка.   технічних  параметрів)  розуміється  набір   технічної
            інформації військового  характеру,  використання  якої
            може    поліпшити    експлуатаційні     характеристики
            військового обладнання або систем.

МL18        Обладнання    і    "технології"    для
            виробництва продукції,  зазначеної   в
            цьому Списку:

            а) спеціально       призначене      чи  з 8424, 8456,
            модифіковане виробниче обладнання  для    8458, 8459,
            виготовлення виробів, що контролюються    8460, 8461,
            згідно з  цим  Списком,  і  спеціально    8462, 8464,
            призначені для нього компоненти;          8465, 8515,
                                                      8479, 8537

            b) спеціально   призначені    технічні  з 9031
            засоби   для   випробувань   на  вплив
            навколишнього середовища та спеціально
            призначене   для  них  обладнання  для
            сертифікації,     кваліфікації      чи
            тестування   виробів,   що  підлягають
            контролю згідно з цим Списком;

            с) конкретна  виробнича  "технологія",  з 3705, 3706,
            навіть  якщо  обладнання,  з яким така    4906, 4911,
            технологія  має  застосовуватися,   не    8524
            підлягає контролю;

            d) "технології", призначені тільки для  з 3705, 3706,
            проектування, складання компонентів, а    4901, 4906,
            також     експлуатації,     технічного    4911, 8524
            обслуговування   і   ремонту    всього
            виробничого  обладнання,  навіть  якщо
            самі компоненти не підлягають контролю

Примітка 1. Згідно   з  підпозиціями  МL18.а  та  МL18.b  контролю
            підлягає таке обладнання:

            а) нітратори безперервної дії;

            b) відцентрова випробувальна апаратура або обладнання,
               що мають будь-яку з таких характеристик:

               1. З приводом від двигуна або  двигунів,  що  мають
                  повну нормовану   потужність   понад   298   кВт
                  (400 к.с.);

               2. Здатність нести корисне навантаження  113  кг  і
                  більше; або

               3. Здатність  розвивати відцентрове прискорення 8 g
                  або більше при корисному навантаженні 91 кг  або
                  більше;

            с) дегідратаційні преси;

            d) шнекові   екструдери,   спеціально  призначені  або
               модифіковані для  пресування  військових  вибухових
               речовин витисканням;

            е) відрізні верстати для точного розмірного оброблення
               екструдованого ракетного палива;

            f) бочки діаметром 1,85 м та більше,  місткістю  понад
               227 кг;

            g) мішалки  безперервної  дії  для  твердого ракетного
               палива;

            h) рідинні  млини  для  розмелювання   і   подрібнення
               інгредієнтів вибухових речовин;

            і) обладнання    для    досягнення    сферичності   та
               однорідності    частинок    металевого     порошку,
               зазначеного у підпозиції МL8.а.1;

            j) конвертери   конвекційного   потоку  для  конверсії
               матеріалів, зазначених у підпозиції МL8.а.6.

Технічна    У позиції  МL18 під терміном "виробництво" розуміється
примітка.   проектування,  дослідження, виготовлення, випробування
            та контроль.

Примітка 2. а) термін  "продукція,   зазначена   у  цьому  Списку"
            включає:

               1. Продукцію,  яка не підлягає контролю,  якщо вона
                  має параметри та концентрації нижче визначених у
                  Списку, як наведено нижче:

                  а) гідразин (див. підпозицію МL8.а.18);

                  b) "військові вибухові речовини" (позиція МL8).

               2. Продукцію,  яка не підлягає контролю,  якщо вона
                  має   технічні  характеристики  нижче  технічних
                  обмежень (наприклад "надпровідні" матеріали, які
                  не  підлягають контролю за позицією 1.С.5 Списку
                  товарів подвійного  використання;  "надпровідні"
                  електромагніти,  які  не  підлягають контролю за
                  підпозицією 3.А.1.е.3 Списку товарів  подвійного
                  використання,      "надпровідне"      електричне
                  обладнання,  яке не підлягає контролю  згідно  з
                  підпозицією МL20.b).

               3. Металеве паливо і окислювачі,  які осаджуються у
                  вигляді шарів з парової  фази  (див.  підпозицію
                  МL8.а.2);

            b) термін "продукція", який вживається у цьому Списку,
               не включає:

               1. Сигнальні пістолети (див. підпозицію МL2.b).

               2. Речовини,  вилучені  з  контролю у примітці 3 до
                  позиції МL7.

               3. Індивідуальні   радіаційні    дозиметри    (див.
                  підпозицію   МL7.f)  і  маски  для  захисту  від
                  специфічних промислових  небезпек  (див.  Список
                  товарів подвійного використання).

               4. Ацетилен,   пропан,  рідкий  кисень,  дифторамін
                  (НNF2), димляча азотна кислота і порошок нітрату
                  калію (див. примітку 5 до позиції МL8).*
               _______________
                    * Обладнання і  "технології"  для  виробництва
               інших  речовин,  зазначених у примітці 5 до позиції
               МL8,  спеціально  не  призначені  для   військового
               використання,    підлягає   контролю   в   порядку,
               передбаченому для товарів подвійного використання

               5. Авіаційні двигуни,  вилучені з контролю згідно з
                  позицією МL10.

               6. Звичайні   сталеві  каски,  не  оснащені  та  не
                  модифіковані    для    установлення    будь-яких
                  додаткових пристроїв (див. примітку 2 до позиції
                  МL13).

               7. Обладнання,  оснащене промисловими  механізмами,
                  які  не контролюються як механізми для нанесення
                  покриттів,   та   обладнання   для    відливання
                  пластмас.

               8. Мушкети,  гвинтівки та карабіни,  виготовлені до
                  1938 року,  репродукції мушкетів,  гвинтівок  та
                  карабінів, виготовлені до 1890 року, револьвери,
                  пістолети та кулемети, виготовлені до 1890 року,
                  а також їх репродукції.

Примітка 3. Примітка   2.b.8  до  позиції  МL18 не вивільняє з під
            контролю "технології" або обладнання  для  виробництва
            нестаровинної  стрілецької  зброї,  навіть  якщо  вони
            використовуються    для    виготовлення    репродукцій
            старовинної стрілецької зброї.

Примітка 4.  Згідно  з підпозицією МL18.d.  контролю не підлягають
            "технології" для цивільного використання,  зокрема для
            таких  галузей,  як  сільське господарство,  медицина,
            фармацевтика,   ветеринарія,   екологія,    оброблення
            відходів або харчова промисловість (див. примітку 5 до
            позиції МL7).

Особлива    Див. примітку 4 до позиції МL7.
примітка.

МL19        Системи  зброї  спрямованої   енергії,
            пов'язане з   ними   обладнання    або
            обладнання протидії,  експериментальні
            моделі,   які   наведено   нижче,   та
            спеціально    призначені    для    них
            компоненти:

            а) лазерні     системи,     спеціально  9013 20 00 00
            призначені  для знищення або впливу на  9013 80 90 00
            ціль   для   створення   перешкод    у
            виконанні нею завдання;

            b) системи   потоку   часток,   здатні  з 8548 90
            руйнувати або  впливати  на  ціль  для
            створення  перешкод  у  виконанні  нею
            завдання;

            с) високопотужні         радіочастотні  з 8525
            системи, здатні руйнувати або впливати
            на  ціль  для  створення  перешкод   у
            виконанні нею завдання;

            d) обладнання, спеціально створене для
            виявлення   або   ідентифікації,   або
            захисту   від  систем,  що  підлягають
            контролю згідно з підпозиціями МL19.а,
            МL19.b, МL19.с;

            е) фізичні  експериментальні моделі та
            відповідні результати випробувань  для
            систем,  обладнання і компонентів,  що
            підлягають контролю згідно з  позицією
            МL19;

            f) безперервні або імпульсні "лазерні"
            системи,  спеціально  призначені   для
            того,     щоб    викликати    постійне
            осліплення при відсутності спеціальних
            пристроїв вдосконалення зору,  тобто у
            разі незахищення очей або використання
            пристроїв для коригування зору

Примітка 1. Системи     зброї     направленого      (спрямованого)
            енергетичного впливу, які підлягають контролю згідно з
            позицією МL19,  включають системи, характеристики яких
            є похідними  від  контрольованого  використання  таких
            виробів:

            а) "лазери" з достатньо незгасаючою гармонійною хвилею
            або потужністю в імпульсі,  достатньою для  заподіяння
            руйнувань,  подібних до тих, що заподіюються звичайною
            зброєю;

            b) прискорювачі  частинок,  які   випромінюють   пучки
            заряджених або нейтральних частинок, що мають руйнівну
            потужність;

            с) радіочастотні випромінювачі з високою потужністю  в
            пучку  або високою середньою потужністю,  що створюють
            поля,  достатньо  інтенсивні  для  виведення  з   ладу
            електронних схем на віддаленій цілі.

Примітка 2. Згідно   з  позицією МL19 контролю підлягають наведені
            нижче вироби,  якщо  вони  спеціально  призначені  для
            систем зброї спрямованого енергетичного впливу:

            а) обладнання   для   вироблення  основного  живлення,
            зберігання енергії,  комутації, регулювання потужності
            або обладнання для подачі палива;

            b) системи захоплення або супроводження цілі;

            с) системи,  здатні  проводити  оцінку пошкодження або
            руйнування цілі,  або оцінку перешкоди у виконанні нею
            завдання;

            d) обладнання керування,  розповсюдження або наведення
            пучка;

            е) обладнання,  здатне  забезпечити  швидкий  розворот
            пучка для швидкої роботи з групою цілей;

            f) адаптивна оптика і пристрої спряження по фазі;

            g) інжектори струму для пучків негативних іонів водню;

            h) компоненти прискорювача, "придатні для космосу";

            k) обладнання   для   зосередження  пучків  негативних
            іонів;

            j) обладнання    для     керування     і     розвороту
            високоенергетичних іонних пучків;

            k) "придатна  для  космосу"  фольга  для нейтралізації
            пучків негативних ізотопів водню.

МL20        Кріогенне  і "надпровідне"  обладнання
            та спеціально  призначені компоненти і
            приладдя до нього:

            а) обладнання,  спеціально  призначене  8415 82,
            чи  сконфігуроване  для  установки  на  8415 90 90 00
            транспортному засобі  для  військового
            застосування   на  суші,  на  морі,  в
            повітрі   чи   в    космосі,    здатне
            функціонувати    під   час   руху   та
            створювати      або       підтримувати
            температуру нижче 103 К (-170 град. С)

Примітка.   Згідно  з  підпозицією  МL20.а   контролю   підлягають
            мобільні системи,   до   складу   яких   входять    чи
            використовуються аксесуари або компоненти, виготовлені
            з  неметалевих   чи   неелектропровідних   матеріалів,
            зокрема  таких,  як  пластмаси або насичені епоксидною
            смолою матеріали.

            b) "надпровідне" електричне обладнання
            (обертові механізми і трансформатори),
            спеціально        призначене        чи
            сконфігуроване    для   установки   на
            транспортних засобах  для  військового
            використання   на  суші,  на  морі,  в
            повітрі   чи   в    космосі,    здатне
            функціонувати під час руху.

Примітка.   За  позицією  МL20  контролю  не  підлягають  гібридні
            уніполярні генератори постійного струму  з  нормальним
            однополюсним   металевим   якорем,  що  обертається  в
            магнітному   полі,   яке   генерується   надпровідними
            обмотками,  якщо  ці  обмотки  є  єдиним  надпровідним
            компонентом у зазначених генераторах.

МL21        "Програмне забезпечення" наведене нижче:

            а) "програмне           забезпечення",  з 8524
            спеціально призначене або модифіковане

            для "розроблення",  "виробництва"  або
            "використання"      обладнання     або
            матеріалів,  що  підлягають   контролю
            згідно з цим Списком;

            b) спеціальне               "програмне  з 8524
            забезпечення", зазначене нижче:

               1. "Програмне        забезпечення",
                  спеціально призначене для:

                  а) моделювання,   імітації   або
                     проведення оцінки  військових
                     систем зброї;

                  b) "розроблення",   моніторингу,
                     технічного обслуговування або
                     оновлення        "програмного
                     забезпечення",  вбудоване   у
                     військові системи зброї;

                  с) моделювання    або   імітація
                     сценаріїв          проведення
                     військових  операцій,  які не
                     підлягають контролю згідно  з
                     позицією МL14;

                  d) використання              для
                     командування,        зв'язку,
                     управління і розвідки.

               2. "Програмне   забезпечення"   для  з 8524
                  визначення    дії     звичайної,
                  ядерної,       хімічної      або
                  біологічної зброї.

               3. "Програмне забезпечення",  що не
                  підлягає   контролю   згідно   з
                  позиціями  МL21.а,  МL21.b.1 або
                  МL21.b.2,  спеціально призначене
                  або       модифіковане       для
                  уможливлення           виконання
                  обладнанням,   яке  не  підлягає
                  контролю згідно з  цим  Списком,
                  військових  функцій  обладнання,
                  що підлягає  контролю  згідно  з
                  позиціями  МL5,  МL17.f,  МL9.с,
                  МL9.е, МL10.е, МL11, МL14, МL15,
                  МL17.і або МL18.

МL22        "Технологія", призначена,   відповідно  з 4901, 4906,
            до Загальної  технологічної   примітки    3705, 3706,
            Списку       товарів       військового    4911, 8524
            призначення,    для     "розроблення",
            "виробництва"    або    "використання"
            виробів, що підлягають контролю згідно
            з цим Списком, інша ніж технології, що
            підлягають контролю згідно з позиціями
            МL1 та МL8.

                        Загальні примітки

     1. Визначення  наведених  у  лапках термінів,  використаних у
цьому   Списку,   стосуються   тільки   цього   Списку,   є   суто
рекомендаційними і не впливають на вживання інших термінів у цьому
Списку:

     Агенти для підтримки  громадського  порядку  -  речовини,  що
викликають  тимчасовий подразний ефект або ефект тимчасової втрати
дієздатності,  які зникають через кілька хвилин  після  припинення
впливу  цих  речовин  або  віддалення від місця їх дії.  При цьому
немає серйозного ризику виникнення внаслідок цього хронічних травм
і медична допомога потребується рідко.

     Біокаталізатори -   ензими   для   спеціальних  хімічних  або
біохімічних реакцій чи інші біологічні сполуки,  які зв'язуються з
хімічними отруйними речовинами та прискорюють їх розщеплення.

Примітка. Під   ензимами  розуміються  біологічні  субстанції  для
          специфічних хімічних чи біохімічних реакцій.

     Біополімери - біологічні макромолекули, які наведено нижче:

     а) ензими для специфічних хімічних або біохімічних реакцій;

     b) антитіла - антигенотипні, моноклональні або поліклональні;

     с) спеціально призначені або спеціально оброблені рецептори.

Технічні примітки:

     1. Антигенотипні антитіла - це антитіла,  які зв'язуються  із
        специфічними   ділянками,   що   зв'язують  ділянки  інших
        антитіл;

     2. Моноклональні антитіла - це протеїни,  які  зв'язуються  з
        однією  ділянкою  антигену і виробляються одиничним клоном
        клітин;

     3. Поліклональні антитіла - суміш протеїнів,  які зв'язуються
        із  специфічним  антигеном і виробляються більше ніж одним
        клоном клітин;

     4. Рецептори - біологічні макромолекулярні структури,  здатні
        зв'язувати    ліганди,   зв'язування   яких   впливає   на
        фізіологічні функції.

     Військова піротехніка - суміші твердого або рідкого палива та
оксидантів,  які  при  запалюванні  вступають  в  активну  хімічну
реакцію,   що   проходить  з  контрольованою  швидкістю,  з  метою
створення конкретних затримок  часу  або  кількості  тепла,  шуму,
диму, видимого світла або інфрачервоного випромінювання. Пірофорні
речовини  є  підгрупою  піротехнічних  речовин,  які  не   містять
оксидантів, але запалюються самочинно при контакті з повітрям.

     Військові вибухові  речовини  - тверді,  рідкі чи газоподібні
речовини  або  суміші  речовин,  які  при   їх   використанні   як
первісного,  прискорювального  або головного заряду в боєголовках,
пристроях для руйнування та в інших військових цілях детонують.

     Використання -   це   експлуатація,   монтаж    (включно    з
установленням  на  місці),  технічне  обслуговування  (перевірка),
ремонт, капітальний ремонт та відновлення.

     Виконавчі механізми   -   схвати,   робоче    інструментальне
оснащення  та  будь-які  інші  інструменти,  закріплені на опорній
плиті на кінці важеля маніпулятора "робота".

Технічна примітка. Робоче  інструментальне оснащення - це пристрої
                   для прикладання рушійної сили,  енергії процесу
                   оброблення   чи   чутливості   до  оброблюваної
                   деталі.

     Виробництво -  усі  виробничі  стадії,   зокрема   такі,   як
розроблення,  проектування та конструювання виробу,  виготовлення,
інтеграція,  складання   (установка),   перевірка,   випробування,
забезпечення якості.

     Експресивні вектори - носії (наприклад, плазміди або віруси),
що використовуються для введення генетичного матеріалу  в  клітину
організму-носія.

     Електронно-оптичні перетворювачі  (ЕОП) першого покоління для
підсилення яскравості  зображення  -  електростатично  сфокусовані
трубки  з  використанням вхідної та вихідної волоконної оптики або
покритих склом пластин,  багатолужні фотокатоди (S-2-  або  S-25),
але не підсилювачі на мікроканальних пластинах.

     Лазер - сукупність елементів,  яка створює як у просторовому,
так і в часовому відношенні  когерентне  світло,  що  підсилюється
стимульованою емісією випромінювання.

     Легке озброєння  та  стрілецька  зброя  - це переносна зброя,
виготовлена або модифікована  за  військовими  специфікаціями  для
використання як смертоносного знаряддя війни.

     Легке озброєння в широкому розумінні класифікується як зброя,
призначена для групового використання у збройних силах  або  силах
безпеки декількома особами, що становлять бойову обслугу.

     До легкого   озброєння   належать   важкі   кулемети,   ручні
підцівкові та станкові гранатомети,  переносні  зенітні  кулемети,
протитанкові рушниці,  безвідкатні гармати, переносні протитанкові
ракетні комплекси, переносні зенітні ракетні комплекси та міномети
калібру менше ніж 100 мм.

     Стрілецька зброя  в  широкому  розумінні  класифікується   як
зброя,  призначена  для  індивідуального  використання  у збройних
силах або силах безпеки.

     До стрілецької   зброї   належать   револьвери,   самозарядні
пістолети, гвинтівки та карабіни, автомати, автоматичні гвинтівки,
а також легкі кулемети.

     Літальний апарат - літальний апарат з фіксованою або  змінною
геометрією крила,  обертовим крилом (вертоліт), поворотним несучим
гвинтом або крилом.

     Надпровідний -  характеристика,  що   стосується   матеріалів
(тобто  металів,  сплавів  або  компаундів),  які  можуть повністю
втрачати  електричний  опір  (тобто  можуть  досягати  нескінченно
високої  електропроводності  і  пропускати  дуже великі електричні
струми без нагрівання джоулевою теплотою).

Технічна примітка. Надпровідний   стан   матеріалу   індивідуально
                   характеризується     критичною    температурою,
                   критичним  магнітним  полем,  що   є   функцією
                   температури, та критичною густиною струму, яка,
                   у свою чергу,  є функцією як  магнітного  поля,
                   так і температури.

     Прекурсори - спеціалізовані хімікати, що використовуються для
виготовлення військових вибухових речовин.

     Придатні для  використання  в  космосі - вироби,  розроблені,
виготовлені   та   випробувані   на   відповідність    спеціальним
електричним, механічним або екологічним вимогам для застосування в
запусках і розгортанні супутників або висотних  літальних  систем,
що діють на висотах 100 км і більше.

     Присадки -   речовини,   що   використовуються   у  вибухових
композиціях для поліпшення їх властивостей.

     Пристосований для військового використання - такий, що зазнав
будь-якої  модифікації  або  селекції  (такої,  як  зміна чистоти,
терміну придатності,  вірулентності,  характеристик поширення  або
стійкості  до  ультрафіолетового  випромінювання),  для збільшення
ефективності  ураження  людей  або  тварин,   погіршення   робочих
характеристик   обладнання,   нанесення   ушкоджень   врожаю   або
навколишньому природному середовищу.

     Програма -    послідовність    команд   для   виконання   або
перетворення  у  форму,   яка   підлягає   виконанню   електронним
комп'ютером.

     Програмне забезпечення  -  набір  однієї або більше "програм"
або   "мікропрограм",  установлених  на  будь-якому  матеріальному
носії.

     Робот -   маніпуляційний   механізм,   який   може   рухатися
безперервно  або від точки до точки,  може використовувати чутливі
елементи (сенсори) і має усі наведені нижче характеристики:

     а) багатофункціональність;

     b) здатність установлювати або орієнтувати матеріал,  деталі,
інструменти  або  спеціальні пристрої за допомогою змінних рухів у
тривимірному просторі;

     с) оснащення трьома або більшою кількістю сервомеханізмів  із
замкнутим  або  розімкнутим контуром,  які можуть включати крокові
електродвигуни; та

     d) має "можливість програмування користувачем"  за  допомогою
методу навчи/відтвори або за допомогою електронного комп'ютера, що
може  бути  запрограмованим  логічним   контролером,   тобто   без
механічного втручання.

Примітка. Під   наведене   вище   визначення  не  підпадають  такі
          пристрої:

     1. Маніпулятори лише з ручним керуванням або керуванням через
        телеоператора.

     2. Маніпулятори з фіксованою послідовністю операцій,  до яких
        належать  автоматизовані  рухомі  пристрої,  що  діють   у
        відповідності  з  механічними фіксованими запрограмованими
        рухами.

        Програма механічно обмежена такими  фіксованими  стопорами
        як жорсткий упор,  штифти або кулачки. Послідовність рухів
        і вибір траєкторій  або  кутів  є  незмінною  та  не  може
        змінюватися   за   допомогою  механічних,  електронних  чи
        електричних засобів.

     3. Механічно керовані маніпулятори зі  змінною  послідовністю
        операцій, до яких належать автоматизовані рухомі пристрої,
        що   діють   відповідно    до    механічно    зафіксованих
        запрограмованих   рухів.   Програма   механічно   обмежена
        фіксованими, але регульованими стопорами, такими як штифти
        або  кулачки.  Послідовність рухів та вибір траєкторій або
        кутів  змінюються  в   межах   зафіксованого   програмного
        шаблону.  Варіації  або  модифікації  програмного  шаблону
        (наприклад,  зміна штифтів або заміна кулачків)  по  одній
        або  більше координатах досягаються лише шляхом механічних
        операцій.

     4. Несервокеровані маніпулятори зі змінною послідовністю дій,
        що  належать  до автоматично рухомих пристроїв,  які діють
        залежно від механічно зафіксованих запрограмованих  рухів.
        Програма  змінна,  але  послідовність  виконується лише за
        двійковим сигналом від механічно зафіксованих  електричних
        бістабільних приладів або регульованих стопорів.

     5. Крани-штабелери,  визначені  як  системи  маніпуляторів із
        застосуванням    декартових    (прямокутних)    координат,
        виготовлені як невід'ємна частина вертикально розташованої
        групи  накопичуючих   бункерів   і   призначені   для   їх
        завантаження або розвантаження.

     Розроблення - усі стадії робіт до серійного виробництва такі,
як проектування,  проектне дослідження,  аналіз проектів, проектні
концепції,  складання та випробування прототипів, схеми дослідного
виробництва,  технічна  документація,  процес  передачі  технічної
документації у виробництво,  конструктивне виконання конфігурації,
конструктивне виконання складання, макетування.

     Сльозоточиві гази  -  це  гази,  що   викликають   тимчасовий
подразливий  ефект  або ефект тимчасової втрати дієздатності,  які
зникають через кілька хвилин після припинення їх дії.

     Технологія -    спеціальна    інформація,    необхідна    для
розроблення,  виробництва або використання виробів.  Ця інформація
може надаватися у формі технічних даних або технічної допомоги.

Технічні примітки.

     1. Технічні дані  -  світлокопії,  плани,  діаграми,  моделі,
        формули,  таблиці,  інструкції,  викладені  на  папері або
        записані на носіях або пристроях таких,  як диск, стрічка,
        постійний  запам'ятовуючий  пристрій  чи  будь-який  інший
        матеріальний носій інформації.

     2. Технічна допомога -  проведення  інструктажів,  підвищення
        кваліфікації,   навчання,   практичне  освоєння  метод  ів
        роботи,  надання  консультацій.  Технічна  допомога   може
        включати передачу технічних даних.

     Фундаментальне наукове   дослідження  -  експериментальні  чи
теоретичні роботи,  що проводяться головним чином з метою  набуття
нових  знань  про  фундаментальні  принципи  явищ  або фактів,  що
спостерігаються,  і  які  первісно  не  спрямовані  на  досягнення
конкретної практичної мети чи розв'язання конкретного завдання.

     Цивільні літальні апарати - "літальні апарати", перелічені за
призначенням   органами   цивільної   авіації   в    опублікованих
сертифікаційних   списках  льотної  придатності  для  польотів  на
комерційних цивільних внутрішніх і  зовнішніх  авіалініях  чи  для
узаконеного цивільного, приватного або ділового використання.

Примітки:

     1. "Літальні  апарати",  які  супроводжені  сертифікатом  для
        загального  цивільного   використання,   виданим   органом
        цивільної   авіації  держави-виробника  такого  літального
        апарата після його виготовлення, не підлягають експортному
        контролю.

     2. "Літальні   апарати",   приведені   до  стану  "цивільного
        літального апарата" шляхом  "демілітаризації"  відповідних
        військових   літальних  апаратів,  підлягають  експортному
        контролю в порядку,  передбаченому для товарів  подвійного
        використання.

     Ядерний реактор  -  включає вироби,  що знаходяться в корпусі
ядерного реактора чи кріпляться безпосередньо до нього, обладнання
для  керування  рівнем  потужності  в  активній  зоні  реактора та
компоненти, які звичайно містять або знаходяться в безпосередньому
контакті  з  активною  зоною,  або  контролюють теплоносій першого
контуру активної зони ядерного реактора.

     2. Коди української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності   (УКТ  ЗЕД),  зазначені  у  цьому  Списку,  наводяться
довідково.  Головною підставою для прийняття рішення  щодо  видачі
дозволів  Держекспортконтролю  є відповідність товарів військового
призначення найменуванню та опису, наведеному у Списку.
(  Додаток  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 1042
(  1042-99-п  )  від  15.06.99,  в  редакції  Постанови  КМ  N 184
( 184-2002-п ) від 15.02.2002 )


Материалы по теме:

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА. СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ.

Гарантійні зобов’язання.

Ликвидация ООО с долгами.