Статьи на различные темы.

Судебная система и юриспруденция

Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 8 грудня 1997 р. N 1358
                               Київ

        Про затвердження Положення про порядок державного
     контролю за міжнародними передачами товарів військового
                           призначення

         ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99
           N  244 ( 244-2001-п ) від 14.03.2001
           N  184 ( 184-2002-п ) від 15.02.2002 )

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Затвердити Положення   про  порядок  державного  контролю  за
міжнародними   передачами    товарів    військового    призначення
(додається).

     Прем'єр-міністр України                   В.ПУСТОВОЙТЕНКО

     Інд.30

                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 8 грудня 1997 р. N 1358

                            ПОЛОЖЕННЯ
         про порядок державного контролю за міжнародними
            передачами товарів військового призначення

                         Загальна частина

     1.  Це  Положення  визначає особливості здійснення державного
контролю   за   міжнародними   передачами   товарів    військового
призначення.
     Загальний порядок    здійснення    державного   контролю   за
міжнародними  передачами   товарів,   що   підлягають   державному
експортному   контролю,   встановлено   Положенням  про  державний
експортний контроль  в  Україні,  затвердженим  Указом  Президента
України  від  13  лютого  1998  р.  N 117 ( 117/98 ), із змінами і
доповненнями,  внесеними  Указом Президента України від 26 березня
1999 р. N 283 ( 283/99).
(  Пункт  1  в  редакції  Постанови  КМ  N  1042 ( 1042-99-п ) від
15.06.99 )

     2.  Для  цілей  цього  Положення  терміни  "товари",  "товари
подвійного   використання",   "міжнародні    передачі    товарів",
"експорт",  "реекспорт",  "імпорт", "транзит" та інші вживаються у
значеннях, наведених у Положенні про державний експортний контроль
в  Україні,  затвердженому Указом Президента України від 13 лютого
1998  р.  N  117  ( 117/98 ), із змінами і доповненнями, внесеними
Указом Президента України від 26 березня 1999 р. N 283 ( 283/99 ).
У  цьому  Положенні  також  використовуються такі терміни: ( Абзац
перший  пункту  2 в редакції Постанови КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від
15.06.99 )

     товари військового  призначення  (далі - товари) у сукупності
чи окремо означають:

     а) вироби військового призначення  -  озброєння,  боєприпаси,
військова і спеціальна техніка, спеціальні комплектуючі вироби для
їх  виробництва,  вибухові  речовини,   а   також   матеріали   та
обладнання, спеціально призначені для розроблення, виробництва або
використання зазначених виробів;

     б) послуги військового призначення (далі - послуги) - надання
іноземним юридичним або фізичним особам в Україні або за її межами
послуг   у   сфері   проектування,   розроблення,   конструювання,
виготовлення,   виробництва,   складання,  випробування,  ремонту,
технічного     обслуговування,     модифікації,      експлуатації,
демілітаризації,   знищення,  збуту,  придбання  або  використання
виробів чи технологій військового  призначення,  а  також  надання
іноземним  особам  відповідних  посередницьких  послуг,  технічних
даних та технічної допомоги;

     в) технології військового призначення (далі -  технології)  -
спеціальна  інформація  в будь-якій формі (за винятком інформації,
опублікованої  у  відкритій  пресі),  необхідна  для  розроблення,
виробництва  або використання виробів військового призначення.  Ця
інформація може надаватись у формі технічних даних  або  технічної
допомоги:
     технічні дані - проекти, плани, креслення та їх копії, схеми,
діаграми,  моделі,  формули, специфікації, програмне забезпечення,
посібники  та  інструкції,   викладені   на   папері   або   інших
матеріальних носіях інформації;
     технічна допомога  -  проведення   інструктажів,   здійснення
заходів щодо підвищення кваліфікації, навчання, практичне освоєння
методів роботи, надання консультацій;
     Інші  терміни вживаються у значенні,  наведеному в  загальних
примітках   додатка   до   цього   Положення.   (   Абзац  восьмий
пункту  2  в  редакції  Постанови  КМ  N  1042  (  1042-99-п ) від
15.06.99 )

     (  Абзац дев'ятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N  1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99 ) експорт - продаж або передача
на   інших   законних   підставах   товарів   іноземним  суб'єктам
господарської  діяльності та їх вивезення за митний кордон України
або  без  нього,  включаючи  реекспорт  товарів з митної території
України, в тому числі:
     (  Абзац десятий пункту 2 виключено на підставі Постанови  КМ
N  1042  (  1042-99-п  ) від 15.06.99 ) передача товарів в Україні
посольству  чи  представнику  будь-якої  юридичної особи іноземної
держави, іноземцю чи особі без громадянства;
     (  Абзац одинадцятий пункту 2 виключено на підставі Постанови
КМ  N  1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99 ) передача в Україні або за
її  межами управління (контролю) товаром юридичній особі іноземної
держави чи її представнику або іноземцю, в тому числі через засоби
зв'язку;
     (  Абзац дванадцятий пункту 2 виключено на підставі Постанови
КМ  N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99 ) надання послуг військового
призначення   за  межами  України  юридичній  або  фізичній  особі
іноземної держави чи особі без громадянства;
     (  Абзац тринадцятий пункту 2 виключено на підставі Постанови
КМ  N  1042  (  1042-99-п  ) від 15.06.99 ) імпорт - закупівля або
отримання  на  інших  законних  підставах  від іноземних суб'єктів
господарської  діяльності  товарів  та  їх  ввезення  на територію
України,  включаючи отримання їх представником будь-якої юридичної
особи  іноземної  держави, іноземцем чи особою без громадянства на

території України;
     (   Абзац   чотирнадцятий  пункту  2  виключено  на  підставі
Постанови  КМ  N  1042  (  1042-99-п  ) від 15.06.99 ) реекспорт -
продаж  іноземним  суб'єктам господарської діяльності та вивезення
за межі України товарів, раніше імпортованих на територію України,
або продаж товарів, експортованих з України, до третіх держав;
     ( Абзац п'ятнадцятий пункту 2 виключено на підставі Постанови
КМ  N  1042  (  1042-99-п  )  від 15.06.99 ) транзит - переміщення
товарів  через територію України без будь-якого використання на її
території;
     ( Абзац шістнадцятий пункту 2 виключено на підставі Постанови
КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99 ) тимчасове вивезення товарів
за  межі  України (далі - тимчасове вивезення товарів) - вивезення
товарів  з  території  України до іноземної держави з обов'язковим
поверненням в Україну;
     (  Абзац сімнадцятий пункту 2 виключено на підставі Постанови
КМ  N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99 ) тимчасове ввезення товарів
на  територію  України  (далі  -  тимчасове  ввезення  товарів)  -
ввезення  товарів  на територію України з обов'язковим поверненням
до іноземної держави, з якої їх було ввезено.

     3. Дія  цього  Положення  поширюється  на  експорт,   імпорт,
транзит та  будь-які  інші  види  зовнішньоекономічної діяльності,
пов'язані з міжнародними  передачами  товарів,  включаючи  надання
посередницьких   послуг,   виробничу,   науково-технічну  та  іншу
кооперацію,  демонстрацію експонатів на міжнародних  виставках  та
ярмарках з метою рекламування,  проведення випробувань, прибережну
і  прикордонну  торгівлю   та   операції   обміну   товарами,   що
здійснюються      в      установленому      порядку     суб'єктами
зовнішньоекономічної  діяльності  в  Україні  (далі   -   суб'єкти
підприємницької діяльності).

     4. Дія цього Положення не поширюється:

     на переміщення  товарів у зв'язку з заходами,  що проводяться
Збройними Силами та іншими  військовими  формуваннями  України  за
межами  її території або військовими формуваннями іноземних держав
на території України в рамках міжнародних договорів;
     на експорт, імпорт, транзит, тимчасове вивезення або ввезення
газової,  спортивної та мисливської зброї,  її  складових  частин,
патронів   до   газової   зброї,   боєприпасів  до  спортивної  та
мисливської зброї,  а також на  вивезення,  ввезення  табельної  і
службово-штатної  зброї  військовослужбовцями,  особами рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ та іншими  особами,
які   відповідно  до  законодавства  мають  право  носіння  зброї.
Експорт,  імпорт  і  транзит,  а  також  тимчасове  вивезення  або
ввезення  зброї,  її  складових  частин,  патронів та боєприпасів,
зазначених у    цьому    пункті,    здійснюється    без    дозволу
Держекспортконтролю в порядку, передбаченому законодавством.

     5. Експорт   та  імпорт  товарів  можуть  провадити  суб'єкти
підприємницької  діяльності,  які  отримали   на   це   відповідні
повноваження.

     6. Товари,  міжнародні  передачі  яких контролюються згідно з
цим  Положенням,   перелічено   у   Списку   товарів   військового
призначення,   міжнародні   передачі  яких  підлягають  державному
контролю (далі - Список), що додається.
     Відомості  про експорт та імпорт  окремих  категорій  товарів
подаються Держекспортконтролем через МЗС міжнародним організаціям,
членом яких є Україна, в установленому порядку, терміни і  формах.
(   Абзац   другий  пункту  6  в  редакції  Постанови  КМ  N  1042
( 1042-99-п ) від 15.06.99 )

     7. Експорт  товарів,  які є матеріальними носіями інформації,
що віднесена до державної  таємниці,  здійснюється  відповідно  до
законодавства з питань охорони державної таємниці.

     8. Експорт товарів,  які в установленому порядку допущені для
цивільного     використання,     здійснюється     за     дозволами
Держекспортконтролю   в   порядку,   встановленому   для   товарів
подвійного використання.  Імпорт та транзит товарів,  зазначених у
цьому  пункті,  здійснюється  без  дозволу  Держекспортконтролю  в
порядку, встановленому законодавством.

     9. Зазначені у Списку товари,  в разі  їх  переміщення  через
митний кордон України, підлягають обов'язковому митному контролю і
митному оформленню у порядку, встановленому законодавством.
     Під час  митного  оформлення  товару  суб'єкт підприємницької
діяльності  зобов'язаний   подати   до   митних   органів   дозвіл
Держекспортконтролю  на його експорт або імпорт,  який є підставою
для  прийняття  цього  товару  до  митного  оформлення.   У   разі
тимчасового   вивезення   або  тимчасового  ввезення  товарів  для
демонстрації на виставках,  ярмарках,  з метою реклами, проведення
випробувань  та  з  іншою  подібною  метою,  якщо це не передбачає
переходу права власності на товар,  а також транзиту товарів через
територію  України  підставою  для  прийняття  товарів  до митного
оформлення є позитивний висновок Держекспортконтролю.
     Дозвіл  Держекспортконтролю  на  право  здійснення   експорту
будь-якого виробу  чи  обладнання,  передбаченого  Списком,  надає
право на  передачу  тому  самому імпортеру (кінцевому споживачеві)
комплекту технічної документації (технічних даних), необхідної для
налагодження,  експлуатації  та  використання  цього   виробу   за
цільовим   призначенням   в   обсягах,  визначених  цим  дозволом.
(  Пункт  9  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N 1042
( 1042-99-п ) від 15.06.99 )

     10. Суб'єкти   підприємницької    діяльності    подають    до
Держекспортконтролю  звіти  про використання отриманих дозволів на
здійснення експорту або імпорту товарів.  Форма та терміни подання
звітів визначаються під час оформлення дозволів.  У разі неподання
суб'єктом   підприємницької   діяльності   зазначених   звітів   в
установлені терміни Держекспортконтроль має право скасувати раніше
видані дозволи або призупинити їх дію.

     11. Реєстрація   суб'єктів  підприємницької діяльності,  яким
надано  Кабінетом  Міністрів   України   повноваження   на   право
здійснення   експорту   чи  імпорту  товарів,  а  також  суб'єктів
підприємницької  діяльності,  які   здійснюють   інші   міжнародні
передачі   товарів,   проводиться  в  порядку,  що  встановлюється
Держекспортконтролем.
     Заяви на одержання дозволів чи висновків на право  здійснення
відповідних   міжнародних   передач  товарів  розглядаються  після
реєстрації    Держекспортконтролем    суб'єктів    підприємницької
діяльності.
(  Пункт  11  в  редакції  Постанови  КМ  N 1042 ( 1042-99-п ) від
15.06.99 )

     12. Експертиза  в  галузі  експортного   контролю   під   час
здійснення  міжнародних  передач товарів проводиться відповідно до
Положення про порядок проведення експертизи в  галузі  експортного
контролю,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
15 липня 1997 р. N 767 ( 767-97-п ).

     13. Переговори,   пов'язані з укладенням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач  товарів
військового  призначення  до  будь-яких  держав,  а  також подання
Держекспортконтролю звіту про їх підсумки здійснюються  суб'єктами
зовнішньоекономічної   діяльності   відповідно  до  Положення  про
порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних
з   укладенням  зовнішньоекономічних  договорів  (контрактів)  про
здійснення міжнародних передач товарів військового призначення  та
подвійного   використання,   затвердженого   постановою   Кабінету
Міністрів  України  від  4  лютого  1998  р.  N  125  ( 125-98-п )
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 184, N 22, ст.  810).
(  Пункт  13  в  редакції  Постанови  КМ  N 1042 ( 1042-99-п ) від
15.06.99 )

     14. Особи,  які порушують встановлений цим Положенням порядок
здійснення  міжнародних  передач товарів,  несуть відповідальність
згідно із законодавством.

                 Порядок експорту, реекспорту та
                  тимчасового вивезення товарів

     15. Експорт  товарів  провадиться  суб'єктами підприємницької
діяльності (далі - експортери)  за  умови  одержання  відповідного
дозволу Держекспортконтролю.
     Для одержання дозволу на експорт товарів  експортер  надсилає
до Держекспортконтролю лист із стислим викладом мети звернення, до
якого додає:
     заяву типової форми у трьох примірниках;
     посвідчену в        установленому        порядку        копію
зовнішньоекономічного  договору (контракту) на експорт товарів,  а
також,  на вимогу Держекспортконтролю,  посвідчену копію  договору
комісії,   доручення   тощо,   якщо  експортером  є  підприємство,
організація-посередник  (для  іноземних  суб'єктів   господарської
діяльності   подання   таких   документів   визначається   нормами
міжнародного торговельного права);
     засвідчену копію  документа,  який  підтверджує  наявність  у
експортера повноважень, зазначених у пункті 5 цього Положення;
     оригінали документів,  якими  уповноваженим  на  це державним
органом держави  призначення  товарів  надано  гарантії  кінцевого
використання    товарів    та   підтверджено   зобов'язання   щодо
нереекспорту таких товарів;
     інші документи, зазначені у пунктах 17 і 21 цього Положення.
     У разі коли іноземний суб'єкт господарської діяльності,  який
здійснює  імпорт  товарів  з  України,  не  є суб'єктом юрисдикції
держави призначення  товарів,  крім  зазначених  вище  документів,
експортером  подаються  оригінали документів,  якими уповноваженим
державним  органом  держави  призначення  товарів  підтверджуються
повноваження  такого  суб'єкта  господарської  діяльності на право
здійснення поставок товарів  до  цієї  держави.  Зобов'язання  про
використання  товарів  за  призначенням  повинні бути надані всіма
посередниками, які беруть участь у поставках товарів.

     16.  Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які укладають
зовнішньоекономічні  договори  (контракти)  про  експорт  товарів,
рекомендується   вносити  до  них  відомості  про:

     мету  і  місце використання  товарів;

     кінцевого  користувача  товарів;

     кінцеве призначення та кількість товарів;

     зобов'язання іноземного суб'єкта господарської діяльності про
те, що:

     - отримані з України  товари  не  реекспортуватимуться  і  не
передаватимуться   будь-кому,   крім  кінцевого  користувача,  без
письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю;

     - він надасть  сертифікат  кінцевого  користувача,  імпортний
сертифікат    або    інший   документ,   який   містить   гарантії
уповноваженого на це державного органу держави призначення товарів
щодо їх кінцевого використання;

     - він  надасть  сертифікат підтвердження доставки товарів або
інший документ, оформлений уповноваженим державним органом держави
призначення  товарів,  яким  підтверджується  ввезення  товару  чи
кожної партії такого товару на територію цієї держави.

     За рекомендацією Держекспортконтролю до зовнішньоекономічного
договору  (контракту)  може  бути  внесено зобов'язання іноземного
суб'єкта  господарської  діяльності  про  надання  експортеру  або
відповідним державним органам України права на здійснення контролю
за  доставкою  товарів  кінцевому  користувачу  та/або  проведення
перевірок використання за призначенням товарів, що експортуються з
України.

     До зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення
експорту  технологій,  у  тому  числі  як  результатів відповідних
науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших видів робіт,
експортер   може   вносити   положення   про   охорону  прав  його
інтелектуальної власності або положення,  що визначають  обсяги  і
порядок переходу права цієї власності до іншої особи.

     У випадках   коли   передбачається  експорт  товарів,  які  є
матеріальними  носіями  інформації,  що  віднесена  до   державної
таємниці, в контракті може обумовлюватися така форма доставки, яка
забезпечує  постійну  охорону  таких  товарів  до   їх   отримання
користувачем, а також охорону державної таємниці.

     У разі  невнесення  суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності
до   зовнішньоекономічного    договору    (контракту)    положень,
передбачених   абзацами   другим   -  десятим  цього  пункту,  він
зобов'язаний  отримати  від  іноземного   суб'єкта   господарської
діяльності  та  надати Держекспортконтролю документи,  які містять
зазначені у цих абзацах відомості, зобов'язання чи гарантії.

     Зовнішньоекономічний договір (контракт) про  експорт  товарів
військового  призначення  через  іноземного суб'єкта господарської
діяльності - посередника може бути укладений лише за  наявності  у
нього  повноважень  на  здійснення зовнішньоекономічних операцій з
товарами військового  призначення,  наданих  уповноваженим  на  це
державним   органом   держави,  на  території  якої  зареєстровано
зазначеного посередника.
(  Пункт  16  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1042
(  1042-99-п  )  від  15.06.99,  в  редакції  Постанови  КМ  N 244
( 244-2001-п ) від 14.03.2001 )

     17. У  разі  коли  укладення  зовнішньоекономічного  договору
(контракту) на експорт товарів з  України  здійснено  з  іноземним
суб'єктом  господарської діяльності - посередником,  зобов'язання,
гарантії та відомості,  зазначені у  пункті  16  цього  Положення,
повинні  бути  також  спеціально визначені у сертифікаті кінцевого
користувача,  імпортному сертифікаті або  іншому  документі,  який
оформлюється   уповноваженим   на  це  державним  органом  держави
призначення товарів, а до документів, зазначених у пункті 15 цього
Положення,   додається  документ,  який  підтверджує  повноваження
посередника  на   здійснення   зовнішньоекономічної   операції   з
товарами,  виданий  уповноваженим на це державним органом держави,
на території якої зареєстровано зазначеного посередника.
     ( Абзац другий пункту 17 виключено на підставі Постанови  КМ
N 244 ( 244-2001-п ) від 14.03.2001 )
     Відомості про зобов'язання, зазначені у пунктах 15 і 16 цього
Положення та цьому пункті,  за рішенням Держекспортконтролю можуть
не вноситися до зовнішньоекономічного договору  (контракту)  і  не
надаватися   у   випадках   поставки  товарів  до  держав-учасниць
міжнародного режиму контролю за експортом звичайних видів озброєнь
("Вассенаарська домовленість").

     18. Не  допускається  експорт  окремих  категорій  товарів до
держав, щодо яких існує заборона ООН на поставки таких товарів.
     Дозвіл  Держекспортконтролю  на  експорт  окремих   категорій
товарів   до   держав,   щодо   яких  існують  часткові  обмеження
міжнародних організацій,  членом яких  є  Україна  або  щодо  яких
проводиться   відповідна   національна   політика,   надається   в
установленому  порядку за погодженням з МЗС і Комітетом з політики
військово-технічного  співробітництва  та експортного контролю при
Президентові   України.  (  Абзац  другий  пункту  18  в  редакції
Постанови  КМ  N  1042  (  1042-99-п  )  від 15.06.99, із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  244  (  244-2001-п  ) від
14.03.2001 )

     19. Реекспорт товарів з митної території України здійснюється
згідно  з  порядком,  передбаченим цим Положенням для їх експорту.
При цьому,  крім документів,  зазначених у пунктах 15 та 17  цього
Положення,  експортером для одержання дозволу на реекспорт товарів
подаються документи,  які підтверджують  відсутність  обмежень  на
реекспорт з боку постачальника цих товарів в Україну.

     20. Тимчасове   вивезення   товарів   для   демонстрації   на
виставках,  ярмарках, з метою реклами, проведення випробувань та з
іншою  подібною  метою,  якщо  це  не  передбачає  переходу  права
власності на товар, здійснюється за наявності позитивного висновку
Держекспортконтролю.
     Для одержання зазначеного  висновку  суб'єкт  підприємницької
діяльності,  що здійснює тимчасове вивезення товарів,  надсилає до
Держекспортконтролю лист із стислим викладом  мети  звернення,  до
якого додає:
     заяву типової форми у трьох примірниках:
     документ, який містить  відомості  про найменування виставки,
ярмарку,  місце і термін експортування  товарів,  їх  випробування
тощо,  а  також  зобов'язання  (гарантії) щодо зворотного ввезення
товарів в Україну без зміни їх кількісних і якісних характеристик;
     посвідчені копії  документів,  згідно  з  якими  здійснюється
тимчасове вивезення товарів (запрошення  для  участі  у  виставці,
ярмарку, контракт або угода з іноземним партнером тощо).

     21. До заяви на одержання дозволу на експорт або висновку про
можливість  тимчасового  вивезення  товарів,  крім  зазначених   у
пунктах 15,  17 та 20 цього Положення документів,  експортерами чи
суб'єктами підприємницької  діяльності,  що  здійснюють  тимчасове
вивезення товарів, додаються:
     технічна довідка або витяг з технічних умов,  де зазначається
повне  найменування,  стислий  опис,   призначення   та   технічні
характеристики  кожного  найменування  товару,  що  передбачається
експортувати або тимчасово  вивезти.  У  разі  коли  експортер  чи
відповідний   суб'єкт   підприємницької   діяльності   має   намір
експортувати чи тимчасово вивозити технології або послуги, замість
технічної  довідки  додається  їх анотований виклад з обов'язковим
зазначенням обсягу,  призначення та сфери  використання.  Технічна
довідка  скріплюється  підписом  і печаткою керівника відповідного
підприємства,   в    організації    та    керівника    військового
представництва  (якщо  таке  представництво  є на підприємстві,  в
організації);
     довідка про  ступінь   секретності   товару,   якщо   він   є
матеріальним   носієм   інформації,   що  віднесена  до  державної
таємниці,  або  про  відсутність   державної   таємниці.   Довідка
скріплюється    підписом   і   печаткою   керівника   відповідного
підприємства,  організації, керівника режимно-секретного органу та
керівника  військового  представництва (якщо таке представництво є
на підприємстві, в організації);
     висновки міністерств,  інших  центральних  органів виконавчої
влади,  які здійснюють  контроль  за  діяльністю  з  товарами,  що
експортуються   або   тимчасово  вивозяться,  щодо  можливості  їх
експорту     або     тимчасового     вивезення     (на      вимогу
Держекспортконтролю).
     Держекспортконтроль може  затребувати   від   експортера   чи
суб'єкта   підприємницької   діяльності,   що  здійснює  тимчасове
вивезення  товарів,  додаткові  відомості  або   інші   документи,
необхідні для прийняття обгрунтованого рішення щодо його заяви.
     Технічна довідка   або   інші    документи    з    технічними
характеристиками  товару,  а також довідка про ступінь секретності
товару не подаються у разі  проведення  попередньої  експертизи  в
галузі   експортного   контролю   щодо  експорту  цього  товару  і
реєстрації експортера Держекспортконтролем.
     До документів,   укладених   іноземною  мовою,  додаються  їх
офіційні переклади.

     22. Розгляд заяв,  поданих для одержання дозволу  на  експорт
товарів або висновку про можливість тимчасового вивезення товарів,
здійснюється Держекспортконтролем із залученням,  у разі  потреби,
спеціалістів  центральних  та  місцевих  органів виконавчої влади,
підприємств та організацій (за погодженням з їх керівниками).

     Термін розгляду заяв про видачу дозволу  на  експорт  товарів
або  висновку про можливість тимчасового вивезення товарів не може
перевищувати 45 днів від  дня  подання  експортером  чи  суб'єктом
підприємницької   діяльності,   що  здійснює  тимчасове  вивезення
товарів,  повного комплекту документів. Термін розгляду заяви може
бути подовжено за рішенням голови Держекспортконтролю.
     До терміну розгляду заяв не зараховується час, необхідний для
отримання  від  експортера чи суб'єкта підприємницької діяльності,
що здійснює тимчасове вивезення товарів, додаткових відомостей або
інших документів.
     У разі  прийняття  Держекспортконтролем рішення про відмову в
видачі  дозволу  на  експорт  товарів  або  прийняття  негативного
висновку  про можливість тимчасового вивезення товарів,  а також у
випадках,  коли  експертизою   в   галузі   експортного   контролю
встановлено,  що  дозвіл Держекспортконтролю на експорт товарів не
потрібен,  експортеру чи суб'єктові підприємницької діяльності, що
мав намір здійснити тимчасове вивезення товарів, надсилається лист
з обгрунтуванням відповідного рішення.
(  Пункт  22  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1042
( 1042-99-п ) від 15.06.99 )
                         Порядок імпорту
                 та тимчасового ввезення товарів

     23. Імпорт  товарів  провадиться  суб'єктами  підприємницької
діяльності (далі -  імпортери)  за  умови  одержання  відповідного
дозволу Держекспортконтролю.

     24. Якщо  умовою  поставки  товарів  в  Україну  є оформлення
українською стороною зобов'язань (гарантій), пов'язаних з кінцевим
використанням   імпортованих  товарів,  порядок  оформлення  таких
зобов'язань визначається Кабінетом Міністрів України.

     25. Для одержання дозволу на імпорт товарів імпортер надсилає
до Держекспортконтролю лист із стислим викладом мети звернення, до
якого додає:
     заяву типової форми у трьох примірниках;
     посвідчену в        установленому        порядку        копію
зовнішньоекономічного  договору  (контракту) на імпорт товарів,  а
також,  на вимогу Держекспортконтролю,  посвідчену копію  договору
комісії,   доручення   тощо,   якщо   імпортером  є  підприємство,
організація - посередник;
     засвідчену копію  документа,  який  підтверджує  зазначені  в
пункті 5 цього Положення повноваження імпортера;
     сертифікат кінцевого користувача;
     інші документи, зазначені в пункті 27 цього Положення.

     26. Тимчасове ввезення товарів для демонстрації на виставках,
ярмарках,  з  метою  реклами,  проведення  випробувань  та з іншою
подібною метою,  якщо це не передбачає переходу права власності на
товар, здійснюється     за    наявності    позитивного    висновку
Держекспортконтролю.
     Для одержання зазначеного  висновку  суб'єкт  підприємницької
діяльності,  що  здійснює тимчасове ввезення товарів,  надсилає до
Держекспортконтролю лист із стислим викладом  мети  звернення,  до
якого додає:
     заяву типової форми у трьох примірниках;
     документ, який  містить  відомості про найменування виставки,
ярмарку,  місце  і  термін  експонування  товарів,  а  також   про
зобов'язання   (гарантії),   передбачені   у  зовнішньоекономічних
договорах (контрактах) як умови тимчасового ввезення товарів;
     посвідчені копії  документів,  згідно  з  якими  здійснюється
тимчасове ввезення товарів  (запрошення  для  участі  у  виставці,
зовнішньоекономічний  договір  (контракт)  з  іноземним  партнером
тощо).

     27. До заяви на  одержання  дозволу  на  імпорт  товарів  або
висновку  про  можливість  тимчасового  ввезення товарів додається
також технічна довідка або витяг з технічних умов, де зазначається
повне   найменування,   стислий   опис,  призначення  та  технічні
характеристики кожного найменування товару, що його передбачається
імпортувати  або тимчасово ввезти.  У разі коли імпортер має намір
імпортувати технології  або  послуги,  замість  технічної  довідки
додається  їх  анотований  виклад  з  обов'язковим  зазначенням їх
обсягу,  призначення  та  сфери  використання.  Технічна   довідка
скріплюється   підписом   і   печаткою   керівника   підприємства,
організації та керівника  військового  представництва  (якщо  таке
представництво є на підриємстві, в організації).
     Технічна довідка   або   інші    документи    про    технічні
характеристики  товару  не подаються у разі проведення попередньої
експертизи в галузі експортного контролю щодо імпорту  зазначеного
товару і реєстрації імпортера Держекспортконтролем.

     28. Розгляд  заяв  на одержання дозволу на імпорт товарів або
висновку про можливість тимчасового ввезення товарів  здійснюється
у порядку,  передбаченому пунктом 22 цього Положення,  в термін до
15 днів від дня надання імпортером  чи  суб'єктом  підприємницької
діяльності,   що  здійснює  тимчасове  ввезення  товарів,  повного
комплекту документів.

                  Порядок транзиту товарів через
                        територію України

     29. Транзит товарів через територію України  здійснюється  за
умови   одержання   суб'єктом   підприємницької   діяльності  або
іноземним суб'єктом господарської діяльності позитивного  висновку
Держекспортконтролю.
     Для одержання   висновку   про  можливість  транзиту  товарів
суб'єкт   підприємницької   діяльності   або   іноземний   суб'єкт
господарської  діяльності  надсилає до Держекспортконтролю лист із
стислим викладом мети звернення, до якого додає такі документи:
     заяву за типовою формою у трьох примірниках;
     посвідчену  копію  експортної  ліцензії   держави експортера;
(  Абзац  четвертий  пункту  29  із  змінами,  внесеними  згідно з
Постановою КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99 )
     інші   документи   (посвідчені  копії  сертифіката  кінцевого
споживача,  імпортного  сертифіката  тощо)  залежно  від категорії
товару     та     держави     одержувача    товару    на    вимогу
Держекспортконтролю.   (  Пункт  29  доповнено  абзацом  згідно  з
Постановою КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99 )

     30. Розгляд   заяв,   поданих   для  одержання  висновку  про
можливість транзиту   товарів,  здійснюється  Держекспортконтролем
протягом не більш як 15 днів від  дня  подання  повного  комплекту
документів у порядку, передбаченому пунктом 22 цього Положення.

     31. Підставою для митного  оформлення  товарів  є  позитивний
висновок Держекспортконтролю про можливість транзиту цих товарів.

     (   Пункт  32  виключено  на  підставі  Постанови  КМ N  1042
(  1042-99-п  )  від  15.06.99  )  32. Як правило, не допускається
транзит  ядерної,  біологічної  і  хімічної  зброї.  Її  транзит в
окремих     випадках     може    здійснюватися    за    висновками
Держекспортконтролю,  що  видаються на підставі відповідних рішень
Кабінету Міністрів України.

                                       Додаток
                     до Положення про порядок державного контролю
                    за міжнародними передачами товарів військового
                    призначення, затвердженого постановою Кабінету
                    Міністрів України від 8 грудня 1997 р. N 1358
                      (у редакції постанови Кабінету Міністрів
                України від 15 лютого 2002 р. N 184 ( 184-2002-п )


                              СПИСОК
           товарів військового призначення, міжнародні
           передачі яких підлягають державному контролю

------------------------------------------------------------------
   Номер   |             Найменування              |  Код товару
  позиції  |                                       | згідно з УК
           |                                       |    ТЗЕД
------------------------------------------------------------------
                Товари військового призначення,
                         в тому числі:

МL1         Зброя,   в   тому  числі  автоматична,  з 9301, 9302,
            калібру 12,7 мм (калібр 0,5 дюйма) або    9303, 9305,
            менше та   аксесуари,   які   наведено    9306
            нижче, а також  спеціально  призначені
            для них компоненти:

            а) гвинтівки,   карабіни,  револьвери,
            пістолети,  автоматичні  пістолети  та
            кулемети;

Примітка.   Згідно з підпозицією МL1.а контролю не підлягають:

            1) мушкети,  гвинтівки  та  карабіни,  виготовлені  до
            1938 року;

            2) репродукції  мушкетів,  гвинтівок   та   карабінів,
            оригінали яких були виготовлені до 1890 року;

            3) револьвери,  пістолети та кулемети,  виготовлені до
            1890 року, та їх репродукції.

            b) гладкоствольна  зброя,   спеціально  9303 20 95 00
            призначена      для        військового
            використання;

            с) зброя з  використанням безгільзових
            боєприпасів;

            d) глушники,   спеціальні     насадки,  9305 90 90 00
            фіксатори, приціли та вогнегасники для
            зброї, яка   контролюється   згідно  з
            підпозиціями  МL1.а, МL1.b або МL.1.с

Технічна    Гладкоствольна   зброя,   спеціально   призначена  для
примітка.   військового використання,  як  зазначено  в підпозиції
            МL1.b, це зброя, що:

            а) пройшла випробування  під  тиском  понад  1300  бар
            (130 МПа);

            b) працює  нормально  та  безпечно  під  тиском  понад
            1000 бар (100 МПа); та

            с) здатна використовувати боєприпаси  завдовжки  понад
            76,2   мм   (наприклад,   серійні  патрони  підвищеної
            потужності  (магнум)  12-го   калібру   для   дробової
            рушниці).

            Параметри щодо   цієї   технічної   примітки   повинні
            встановлюватися  відповідно до стандартів,  визначених
            Постійною     міжнародною     комісією     (Соmmіssіоn
            Іntеrnаtіоnаlе Реrmаnеntе).

Примітка 1. Згідно   з   позицією   МL1   контролю   не   підлягає
            гладкоствольна зброя,    що    використовується    для
            мисливських  чи  спортивних  цілей  і  не є спеціально
            призначеною для військового використання  чи  повністю
            автоматичного ведення вогню.

Примітка 2. Згідно з позицією МL1 контролю не підлягає вогнепальна
            зброя,  яка  спеціально  призначена   для   навчальних
            боєприпасів і з якої неможливо вести вогонь будь-якими
            боєприпасами, що контролюються.

Примітка 3. Згідно  з позицією МL1 контролю не підлягає зброя, для
            якої  використовуються боєприпаси нецентрального бою і
            яка не є зброєю повністю автоматичного ведення вогню.

МL2         Озброєння або  зброя   калібру   понад  з 9301,
            12,7 мм (калібр 0,5 дюйма),  установки  9305 90 10 00
            для   метання та   механізми,   що  їх
            обслуговують, які  наведено  нижче, та
            спеціально    призначені    для    них
            компоненти:

            а) гармати,    гаубиці,    автоматичні
            гармати,     міномети,    протитанкові
            гармати,    підствольні   гранатомети,
            військові       вогнемети, безвідкатні
            протитанкові гармати  та  пристрої  до
            них   для   зменшення   демаскувальних
            ознак;

Примітка.   Згідно   з   підпозицією   МL2.а  контролю  підлягають
            форсунки, вимірювальні  пристрої,  резервуари  та інші
            спеціально призначені компоненти  для  використання  з
            рідкими  метальними  зарядами  до  будь-якої  техніки,
            зазначеної в підпозиції МL2.а.

            b) військові димові,  газові та піротехнічні установки
            для метання чи генератори;

Примітка.   Згідно з  підпозицією  МL2.b  контролю  не  підлягають
            сигнальні пістолети.

            с) приціли для зброї

МL3         Боєприпаси  та  спеціально  призначені  з 9306 29,
            для   них  компоненти  до  зброї,  яка    9306 30
            підлягає контролю  згідно  з позиціями
            МL1, МL2 або МL12

Примітка 1. Спеціально призначені компоненти:

            а) металеві  або  пластмасові вироби такі,  як ковадла
            капсулів,  наконечники куль, кільця патронних стрічок,
            ведучі пояски та металеві деталі боєприпасів;

            b) запобіжно-звідні пристрої,  підривники,  датчики та
            ініціювальні пристрої;

            с) джерела живлення  з  потужним  виходом  одноразової
            дії;

            d) спалимі гільзи для зарядів;

            е) суббоєприпаси,  включаючи  касетні  бомби,  касетні
            міни  та  снаряди,  керовані  на  прикінцевій  ділянці
            траєкторії.

Примітка 2. Згідно   з   позицією   МL3   контролю  не  підлягають
            боєприпаси,  обтиснуті  без  снаряда   (холості),   та
            навчальні   боєприпаси   з   просвердленою   пороховою
            камерою.

Примітка 3. Згідно  з позицією МL3 контролю не підлягають патрони,
            спеціально  призначені для будь-якої з наведених нижче
            цілей:

            а) сигналізація;

            b) сполохування птахів;

            с) підпалення    надмірного    газу    на     нафтових
            свердловинах.

МL4         Бомби,  торпеди, некеровані    ракети,  9306 90 10 00
            керовані ракети і  супутнє  обладнання
            та  аксесуари,  які  наведено   нижче,
            спеціально  призначені для військового
            використання,   а   також   спеціально
            призначені компоненти для них:

            а) бомби,  торпеди,  гранати,   димові
            шашки,    некеровані    ракети,  міни,
            керовані   ракети,   глибинні   бомби,
            підривні заряди, підривні  пристрої та
            комплекти    до    них,     "військові
            піротехнічні"  пристрої,   патрони  та
            імітаційні   пристрої     (обладнання,
            що  імітує характеристики будь-якого з
            цих виробів);

Примітка.   Згідно з підпозицією МL4.а контролю підлягають:

            1) димові гранати,  запалювальні бомби,  освітлювальні
            бомби та вибухові пристрої;

            2) ракетні сопла та носові конуси головної частини.

            b) обладнання,  спеціально  призначене
            для ведення, керування,  приведення  в
            готовність, надання  руху   потужністю
            одноразової  дії,  запуску,   наводки,
            тралення,  розрядження, дезорієнтації,
            створення   перешкод    чи   виявлення
            виробів,   які   підлягають   контролю
            згідно з підпозицією МL4.а

Примітка.   Згідно з підпозицією МL4.b  контролю підлягають:

            а) мобільне  обладнання   для   зрідження   газів   із
            продуктивністю  1000  кг зрідженого газу або більше за
            добу;

            b) плавучі  електропровідні   кабелі,   придатні   для
            тралення магнітних мін.

Технічна    Ручні  (переносні)  пристрої,  призначені  тільки  для
примітка.   виявлення  металевих  предметів  і не здатні визначати
            різницю між мінами та іншими металевими предметами, не
            вважаються  такими,  що  спеціально   призначені   для
            виявлення  виробів,  які  підлягають контролю згідно з
            підпозицією МL4.а.

МL5         Апаратура керування   вогнем,  супутнє
            обладнання   для  приведення  в бойову
            готовність   та   оповіщення,  супутні
            системи та  апаратура для випробувань,
            налагодження та протидії, як  наведено
            нижче,    спеціально   призначені  для
            військового       використання,     та
            компоненти   і   приладдя,  спеціально
            призначені для них:

            а) приціли для  зброї,   обчислювальні  з 8525, 8526,
            машини  для  бомбометання,  обладнання    8529, 8543,
            гарматної наводки та системи керування    9013, 9305
            зброєю;

            b) системи  розвідки цілей, цілепоказу,  з 8526, 8527,
            визначення далекості, спостереження  чи    9013
            супроводження      цілі;      апаратура
            виявлення   цілей,  узагальнення даних,
            розпізнання  або  ідентифікації  цілей;
            апаратура інтеграції датчиків;

            с) апаратура протидії для виробів, які  з 8525, 8529
            підлягають    контролю     згідно    з
            підпозиціями МL5.а або МL5.b;

            d) обладнання    для   експлуатаційних  з 9031
            випробувань      або     налагодження,
            спеціально призначене для  виробів, що
            підлягають    контролю    згідно     з
            підпозиціями МL5.а та МL5.b

МL6         Наземні транспортні      засоби     та  з 8708,
            компоненти     до    них,   спеціально  8710 00 00 00,
            призначені   або    модифіковані   для  8705 90
            військового використання

Технічна    Термін "наземні транспортні засоби" включає трейлери.
примітка.

Примітка 1. Згідно з позицією МL6 контролю підлягають:

            а) танки та інші озброєні бойові і  військові  машини,
            оснащені    пристроями   для   установки   зброї   або
            обладнанням для мінування або пуску засобів  ураження,
            які підлягають контролю згідно з позицією МL4;

            b) броньовані машини;

            с) машини-амфібії  та машини,  здатні подолати глибокі
            броди;

            d) аварійно-рятувальні   машини    та    машини    для
            буксирування  чи  перевезення  боєприпасів  або систем
            зброї та  супутнього  устаткування  для  маніпулювання
            вантажем.

Примітка 2. Модифікація    наземних    машин    для    військового
            використання   спричиняє   структурні,  електричні  та
            механічні  зміни,  що  стосуються  одного  чи   більше
            спеціально   призначених  військових  компонентів.  До
            таких компонентів належать:

            а) оболонки  пневматичних  шин типу куленепробивних чи
            здатних забезпечувати рух у спущеному стані;

            b) системи управління тиском  у  шинах,  що  керуються
            зсередини машини, яка рухається;

            с) броньований    захист   життєво   важливих   частин
            (наприклад паливних баків або кабін машини);

            d) спеціальне міцнення для пристроїв установки зброї.

Примітка 3. Згідно  з позицією МL6 контролю не підлягають цивільні
            автомобілі   або   банківські  вантажні  автомобілі  з
            бронезахистом.

Примітка 4. Контроль  за експортом (імпортом) зазначених у позиції
            МL6    виробів,    не   обладнаних   для   військового
            використання і не оснащених обладнанням та пристроями,
            спеціально   розробленими   або   модифікованими   для
            військового використання, та дозволених для цивільного
            використання,  а  також  складових  частин цих виробів
            здійснюється  в  порядку,  передбаченому  для  товарів
            подвійного призначення.

МL7         Хімічні    або   біологічні   токсичні
            агенти, "сльозоточиві           гази",
            радіоактивні    матеріали,     супутнє
            обладнання,  компоненти,  матеріали  і
            "технології":

Примітка.   Номери    згідно   з     міжнародною     класифікацією
            "Сhеmісаl Аbstrасts Sеrvісе" (далі - САS) наведено для
            прикладу і не для всіх хімічних сполук і  сумішей,  що
            підлягають контролю згідно з позицією МL7.

            а) біологічні  агенти  і  радіоактивні
            матеріали,      "пристосовані      для
            військового   використання"   з  метою
            ураження людей або тварин, виведення з
            ладу   обладнання,   заподіяння  шкоди
            урожаю  або  навколишньому  природному
            середовищу,  а  також  бойові  отруйні
            речовини;

            b) бінарні та ключові  прекурсори  для
            виготовлення  "отруйних" речовин,  які
            наведено нижче:

            1. Алкіл(метил,  етил,  n-пропіл   або  2931 00 95 90
               ізопропіл)-дифторфосфонати,
               наприклад
               DF: метилдифторфосфонат
               (САS 676-99-3).

            2. О-Алкіл(Н  або   С(10),   включаючи  2931 00 95 90
               циклоалкіл)-О-{2-діалкіл(метил,
               етил,         n-пропіл          або
               ізопропіл)-аміноетил}алкіл(метил,
               етил,   n-пропіл   або   ізопропіл)
               фосфоніти  і  відповідні алкіловані
               та протоновані солі,      наприклад
               QL: О-етил-О-2-діізопропіламіно-
               етилметилфосфоніт (САS 57856-11-8).

            3. Хлорзарин: О-ізопропілметилхлор-     2931 00 95 90
               фосфонат (САS 1445-76-7).

            4. Хлорзоман: О-пінаколілметилхлор-     2931 00 95 90
               фосфонат (САS 7040-57-5);

            с) "сльозоточиві гази" та "агенти  для
            підтримки громадського       порядку",
            включаючи:

            1. Бромбензилціанід (СА)                2929 90 00 00
               (САS 5798-79-8).

            2. о-Хлорбензиліденмалононітрил(о-      2926 90 99 90
               хлорбензаль-малононітрил) (СS)
               (САS 2698-41-1).

            3. Фенацилхлорид(w-хлорацетофенон)      2914 70 90 00
               (СN) (САS 532-27-4).

            4. Дибензол{b,f}-1,4-оксазепін (СR)     2933 90 50 00
               (САS 257-07-8);

            d) обладнання,  спеціально  призначене  8424 81 99 00
            або   модифіковане   для   розсіювання  9306 90 10 00
            будь-яких    з     наведених     нижче
            матеріалів,  та  спеціально призначені
            для нього компоненти:

            1. Матеріали    або    речовини,    що
               підлягають    контролю   згідно   з
               підпозиціями МL7.а або МL.7.с; або

            1. Бойові       отруйні      речовини,
               виготовлені   з   прекурсорів,   що
               підлягають    контролю   згідно   з
               підпозицією МL7.b;

            е) обладнання,  спеціально  призначене  8421 39 98 00
            для   захисту   від   матеріалів,   що
            контролюються  згідно  з  підпозиціями
            МL7.а   або   МL.7.с,   та  спеціально
            призначені для нього компоненти;

Примітка.   Згідно з підпозицією  МL7.е  контролю підлягає захисне
            обмундирування.

            f) обладнання,  спеціально  призначене  з 9027
            для   виявлення   або    ідентифікації
            матеріалів,   що  підлягають  контролю
            згідно  з   підпозиціями   МL7.а   або
            МL.7.с,  та  спеціально призначені для
            нього компоненти;

Примітка.   Згідно з підпозицією  МL7.f  контролю  не   підлягають
            персональні радіометричні дозиметри.

Особлива    Про цивільні протигази і  захисні  засоби див. позицію
примітка.   1.А.4 Списку товарів подвійного використання.

            g) "біополімери",           спеціально  3002 90 90 00
            призначені або оброблені для виявлення  3822 00 00 00
            чи  ідентифікації   бойових   отруйних  3507 90 00 00
            речовин,  що  контролюються  згідно  з
            підпозицією МL7.а,  а також специфічні
            клітинні культури, що використовуються
            для їх виробництва;

            h) "біокаталізатори" для  знезараження
            або   зниження   ефективності  бойових
            отруйних речовин,  а також  біологічні
            системи для них, які наведено нижче:

            1. "Біокаталізатори",       спеціально  3002 90 50 00
               призначені  для  знезараження   або  3507 90 00 00
               зниження    ефективності   отруйних  3822 00 00 00
               речовин згідно з підпозицією МL7.а,
               одержані        в        результаті
               цілеспрямованої        лабораторної
               селекції або генетичних маніпуляцій
               з біологічними системами.

            2. Такі   біологічні    системи,    як  3002 90 50 00
               "експресувальні   вектори",  віруси  3002 90 90 00
               або  культури  клітин,  що  містять
               генетичну інформацію,  пов'язану із
               синтезом  "біокаталізаторів",   які
               контролюються  згідно з підпозицією
               МL7.h.1.

            і) "технології", які наведено нижче:

               1. "Технології"  для "розроблення",  2920 90 85 00
                  "виробництва" або "використання"  2929 90 00 00
                  токсикологічних         агентів,  2931 00 95 90
                  відповідного обладнання або його  8421 39 98 00
                  компонентів       згідно       з  8424 81 99 00
                  підпозиціями МL7.а. - МL7.f.      9306 90 10 00
                                                    з 9027

               2. "Технології"  для "розроблення",  3002 90 90 00
                  "виробництва" або "використання"  3507 90 00 00
                  "біополімерів"     чи    культур  3822 00 00 00
                  специфічних     клітин,      які
                  підлягають   контролю  згідно  з
                  підпозицією МL7.g.

               3. "Технології",                 що  3002 90 50 00
                  використовуються   виключно  для  3002 90 90 00
                  введення "біокаталізаторів", які  3507 90 00 00
                  підлягають   контролю  згідно  з  3822 00 00 00
                  підпозицією МL7.h.1, у військові
                  речовини-носії   або   військові
                  матеріали

Примітка 1. Згідно з підпозицією МL7.а контролю підлягають:

            а) бойові отруйні речовини нервово-паралітичної дії:

            1. О-Алкіл(включаючи циклоалкіл)алкіл   2931 00 95 90
               (метил,  етил,   n-пропіл       або  2931 00 95 90
               ізопропіл)фторфосфонати,  наприклад
               зарин (GВ):
               О-ізопропілметилфторфосфонат
               (САS 107-44-8); та
               зоман(GD):
               О-пінаколілметилфторфосфонат
               (САS 96-64-0).

            2. О-Алкіл(менше або дорівнює           2931 00 95 90
               циклоалкіл)-N,N-діалкіл(метил,       2931 00 95 90
               етил,       n-пропіл       або
               ізопропіл)-амідоціанфосфати,
               наприклад табун(GА):
               О-етил-N,N-диметиламідоціанфосфат
               (САS 77-81-6).

            3. О-Алкіл(Н  або  менше  або дорівнює  2931 00 95 90
               С(10),                    включаючи
               циклоалкіл)-S-{2-діалкіл(метил,
               етил, n-пропіл                  або
               ізопропіл)-аміноетил}алкіл(метил,
               етил,         n-пропіл          або
               ізопропіл)тіолфосфонати           і
               відповідні      алкіловані      або
               протоновані солі, наприклад
               VХ:О-етил-S-(2-діізопропіламіно-
               етил)метилтіол-фосфонат
               (САS 50782-69-9).

            b) бойові       отруйні       речовини
            шкірнонаривної дії:

            1. Сірчисті іприти:

               2-хлоретилхлорметилсульфід           2930 90 70 90
               (САS 2625-76-5);

               біс(2-хлоретил)сульфід               2930 90 70 90
               (САS 505-60-2);

               біс(2-хлоретилтіо)метан              2930 90 70 90
               (САS 63869-13-6);

               1,2-біс(2-хлоретилтіо)етан           2930 90 70 90
               (САS 3563-36-8);

               1,3-біс(2-хлоретилтіо)-н-пропан      2930 90 70 90
               (САS 63905-10-2);

               1,4-біс(2-хлоретилтіо)-н-бутан;      2930 90 70 90

               1,5-біс(2-хлоретилтіо)пентан;        2930 90 70 90

               біс(2-хлоретилтіометиловий) ефір;    2930 90 70 90

               біс(2-хлоретилтіоетиловий) ефір      2930 90 70 90
               (САS 63918-89-8).

            2. Люїзити:

               2-хлорвінілдихлорарсин               2931 00 95 90
               (САS 541-25-3);

               трис(2-хлорвініл)арсин               2931 00 95 90
               (САS 40334-70-1);

               біс(2-хлорвініл)хлорарсин            2931 00 95 90
               (САS 40334-69-8).

            3. Азотисті іприти:

               НN1: біс(2-хлоретил)етиламін         2921 19 80 00
               (САS 538-07-8);

               НN2: біс(2-хлоретил)метиламін
               (САS 51-75-2);

               НN3: трис(2-хлоретил)амін
               (САS 555-77-1);

            с) бойові    отруйні    речовини,   що  2916 39 00 90
            призводять  до  втрати   дієздатності,  2933 90 95 00
            такі, як  3-хінуклідинілбензилат  (ВZ)
            (САS 6581-06-2);

            d) бойові отруйні речовини-дефоліанти:

            1. Бутиловий                      ефір  2916 39 00 90
               2-хлор-4-фторфеноксіоцтової кислоти
               (LNF).

            2. Кислоти  2,4,5-трихлорфеноксіоцтова  3824 90 95 00
               та 2,4-дихлорфеноксіоцтова у суміші  2915 40 00 00
               (отруйні речовини типу "Оранж").

Примітка 2. Згідно  з підпозицією  МL7.е  контролю  8421 39 30 00
            підлягають  установки  кондиціонування
            повітря,  спеціально  призначені   або
            модифіковані для ядерної,  біологічної
            чи хімічної фільтрації.

Примітка 3. Згідно  з підпозиціями  МL7.а  та  МL7.с  контролю  не
            підлягають:

            а) хлорціан (САS 506-77-4);             2851 00 50 00

            b) ціанистоводнева кислота              2811 19 20 00
            (САS 74-90-8);

            с) хлор (САS 7782-50-5);                2801 10 00 00

            d) карбонілхлорид (фосген)              2812 10 94 00
            (САS 75-44-5);

            е) дифосген (трихлорметилхлорформіат)   2915 90 20 00
            (САS 503-38-8);

            f) етилбромацетат (САS 105-36-2);       2915 90 80 90

            g) ксилілбромід (САS 89-92-9;           2903 69 90 90
            620-13-3; 104-81-4);

            h) бензилбромід (САS 100-39-0);         2903 69 90 90

            і) бензилйодид (САS  620-05-3);         2903 69 90 90

            j) бромацетон (САS 598-31-2);           2914 70 90 00

            k) бромціан (САS 506-68-3);             2851 00 80 00

            l) бромметилетилкетон                   2914 70 90 00
            (САS 816-40-0);

            m) хлорацетон (САS 78-95-5);            2914 70 90 00

            n) етилйодацетат (САS 623-48-3);        2915 90 80 90

            о) йодацетон (САS 3019-04-3);           2914 70 90 00

            р) хлорпікрин (САS 76-06-2).            2904 90 40 00

Примітка 4. "Технології",  клітинні культури і біологічні системи,
            зазначені в підпозиціях МL7.g,  МL7.h.2 та МL.7.і.3, є
            винятком і згідно  з  цими  підпозиціями  контролю  не
            підлягають   "технології",   клітинні   культури   або
            біологічні  системи,  що  використовуються   в   таких
            цивільних    галузях,    як   сільське   господарство,
            фармацевтика,    медицина,    ветеринарія,     охорона
            навколишнього   природного   середовища,  знезараження
            стічних вод або харчова промисловість.

Примітка 5. Згідно  з підпозицією  МL7.с  не  підлягають  контролю
            сльозоточиві    гази    або   засоби   для   підтримки
            громадського  порядку  в   індивідуальних   упаковках,
            призначені  для  використання особовим складом з метою
            самозахисту.

Примітка 6. Згідно  з підпозиціями МL7.d,  МL7.е,  МL7.f  контролю
            підлягає   обладнання,   спеціально   призначене   або
            модифіковане для військових цілей.

Особлива    Див.  також  позицію  1.А.4  Списку товарів подвійного
примітка.   використання.

МL8         "Військові    вибухові   речовини"   і
            паливо, у тому числі ракетне,  та інші
            супутні матеріали, які наведено нижче:

            а) речовини та їх суміші:

            1. Сферичний алюмінієвий порошок  (САS  7603 20 00 00
               7429-90-5)  з  розміром частинок 60
               мкм  або  менше,   виготовлений   з
               матеріалу,  що містить 99 відсотків
               або більше алюмінію.

            2. Металеві горючі добавки до  палива,
               які   складаються   із   сферичних,
               розпилених,          сфероїдальних,
               шаруватих   та   молотих  частинок,
               виготовлених   з   матеріалу,    що
               містить  99  відсотків або більше з
               наведених нижче:

               а) метали та їх суміші:

                  1. Берилій  (САS  7440-41-7)   з  8112 11 10 00
                     розміром частинок   менш   як
                     60 мкм.

                  2. Залізний     порошок     (САS  7205 29 00 00
                     7439-89-6)     з     розміром
                     частинок  3  мкм  або  менше,
                     виготовлений           шляхом
                     відновлення   оксиду   заліза
                     воднем;

               b) суміші,  що  містять  будь-що  з
               наведених нижче речовин:

               1. Цирконій (САS 7440-67-7), магній  8109 10 10 00
                  (САS  7439-95-4)  та їх сплави з  8104 30 00 00
                  розміром частинок    менш     як
                  60 мкм.

               2. Паливо  з  бору  (САS 7440-42-8)  2804 50 10 00
                  або    карбіду     бору     (САS  2849 90 10 00
                  12069-32-8)   85-відсоткової   і
                  більше  чистоти  та  з  розміром
                  часток менш як 60 мкм.

            3. Композиції перхлоратів,  хлоратів і  3824 90 95 00
               хроматів,  з порошковим металом або
               іншими     високо     енергетичними
               паливними компонентами.

            4. Див.  підпозицію  1.С.11.d   Списку
               товарів подвійного використання.

            5. Компаунди  фтору  (САS 7782-41-4) з   2801 30 10 00
               іншими   галогенами,   киснем   або
               азотом.

            6. Карборани;               декарборан  2840 20 90 00
               (САS 17702-41-9),        пентаборан  2850 00 90 00
               (САS 19624-22-7) та їх похідні.

            7. Циклотетраметилентетранітрамін       2933 69 80 00
               (САS 2691-41-0) (НМХ);
               октагідро-1,3,5,7-тетранітро-
               1,3,5,7-тетразин;
               1,3,5,7-тетранітро-1,3,5,7-
               тетраза-циклооктан(октоген).

            8. Гексанітростильбен (НNS)             2929 90 00 00
               (САS 20062-22-0).

            9. Діамінотринітробензол (DАТВ)         2929 90 00 00
               (САS 1630-08-6).

           10. Триамінотринітробензол (ТАТВВ)       2929 90 00 00
               (САS 3058-38-6).

           11. Триаміногуанідиннітрат (ТАGN)        2925 20 00 00
               (САS 4000-16-2).

           12. Стехіометричний  субгідрид   титану  2850 00 10 00
               ТіН 0.65-1.68.

           13. Динітрогліколурил   (DNGU,   DІNGU)  2933 90 95 00
               (САS 55510-04-8);
               тетранітрогліколурил         (ТNGU,
               SОRGUYL) (САS 55510-03-7).

           14. Тетранітробензотриазолобензотриазол  2933 90 95 00
               (ТАСООТ) (САS 25243-36-1).

           15. Діаміногексанітродифеніл    (DІРАМ)  2929 90 00 00
               (САS 17215-44-0).

           16. Пікриламінодинітропіридин     (РYХ)  2933 39 95 00
               (САS 38082-89-2).

           17. 3-нітро-1,2,4-триазол-5-он (NТО або  2933 69 80 00
               ОNТА) (САS 932-64-9).

           18. Гідразин       (САS       302-01-2)  з 2825, 2928
               70-відсоткової   концентрації   або
               більше;              гідразиннітрат
               (САS 37836-27-4);
               гідразинперхлорати
               (САS 27978-54-7);     несиметричний
               диметилгідразин   (САS    57-14-7);
               монометилгідразин  (САS  60-34- 4);
               Симетричний         диметилгідразин
               (САS 540-73-8).

           19. Перхлорат амонію (САS 7790-98-9).    2829 90 10 00

           20. Циклотриметилентринітрамін (RDХ)     2933 69 10 00
               (САS 121-82-4);   циклоніт;  Т4;
               гексагідро-1,3,5-тринітро-1,3,5-
               триазин; 1,3,5-тринітро-1,3,5-
               триазациклогексан (гексоген).

           21. Нітрат     гідроксиламонію    (НАN)  2825 10 00 00
               (САS 13465-08-2);         перхлорат
               гідроксиламонію               (НАР)
               (САS 15588-62-2).

           22. 2-(5-ціанотетразолато)пентаамін-     2829 90 10 00
               кобальт(ІІІ) перхлорат   (або   СР)
               (САS 70247-32-4).

           23. Цис-біс(5-нітротетразолато)          2829 90 10 00
               тетраамін-кобальт(ІІІ)    перхлорат
               (або ВNСР).

           24. 7-аміно-4,6-динітробензофуразан-1-   2933 90 95 00
               оксид (АDNВF)  (САS 97096-78-1) або
               амінодинітробензофуроксан.

           25. 5,7-діаміно-4,6-                     2933 90 95 00
               динітробензофуразан-1-оксид,
               (САS 117907-74-1),   (СL-14)    або
               діамінодинітробензофуроксан.

           26. 2,4,6-тринітро-2,4,6-                2933 90 95 00
               триазациклогексанон (К-6        або
               кето-RDХ) (САS 115029-35-1).

           27. 2,4,6,8-тетранітро-2,4,6,8-          2933 90 95 00
               тетраазабіцикло-{3.3.0}октан-3-он
               (САS 130256-72-3)
               (тетранітросемигліколурил, К-55 або
               кетобіциклічний НМХ).

           28. 1,1,3-тринітроазетидин (ТNАZ)        2933 90 95 00
               (САS 97645-24-4).

           29. 1,4,5,8-тетранітро-1,4,5,8-          2933 90 95 00
               тетраазадекалін (ТNАD)
               (САS 135877-16-6).

           30. Гексанітрогексаазаізовюрцитан        2933 90 95 00
               (САS 135285-90-4)   (СL-20,  НNІW,
               клатрати СL-20).

           31. Полінітрокубани   з   більше    ніж  2929 90 00 00
               чотирма нітрогрупами.

           32. Динітрамід  амонію  (АND або SR 12)  2851 00 80 00
               (САS 140456-78-6).

           33. Тринітрофенілметилнітрамін (тетрил)  2929 90 00 00
               (САS 479-45-8).

            b) вибухові речовини і ракетне паливо,
            які мають такі характеристики:

               1. Вибухові речовини  із  швидкістю  3602 00 00 00
                  детонації  понад  8700 м/сек або
                  тиском детонації  понад  34  ГПа
                  (340 кбар)

               2. Інші      органічні     вибухові  3602 00 00 00
                  речовини, не зазначені в позиції
                  МL8,  що  створюють детонаційний
                  тиск  25  ГПа  (250  кбар)   або
                  більше   і   не  змінюються  при
                  температурі 250 град. С або вище
                  протягом 5 хвилин і довше

               3. Будь-яке   інше  тверде  ракетне  3602 00 00 00
                  паливо   класу   1.1   ООН,   не
                  зазначене в позиції МL8,  що має
                  теоретичний питомий імпульс  (за
                  нормальних умов) понад 250 с для
                  неметалізованих або понад 270  с
                  для алюмінізованих композицій

               4. Будь-яке   інше  тверде  ракетне  3602 00 00 00
                  паливо класу  1.3  ООН,  що  має
                  теоретичний    питомий   імпульс
                  понад 230 с для негалогенованих,
                  250  с  -  для неметалізованих і
                  266  с   -   для   металізованих
                  композицій

              5. Будь-які  інші  метальні вибухові  3602 00 00 00
                 речовини,  не зазначені в позиції
                 МL8,  що  мають  силову константу
                 понад 1200 кДж/кг

              6. Будь-які інші вибухові  речовини,  3602 00 00 00
                 ракетне  паливо  або піротехнічні
                 матеріали, не зазначені в позиції
                 МL8,  які  можуть зберігати сталу
                 швидкість горіння понад 38 мм/сек
                 за нормальних умов,  тобто,  якщо
                 тиск становить      6,89      МПа
                 (68,9 бар),  а  температура 294 К
                 (21 град. С); або

              7. Еластомерне модифіковане  ливарне  3602 00 00 00
                 ракетне   паливо   на   подвійній
                 основі (ЕМСDВ),  що  розтягується
                 більше  ніж  на  5  відсотків при
                 максимальних   навантаженнях    і
                 температурі 233 К (-40 град. С).

            с) "військова піротехніка";             3604 90 00 00

            d) інші речовини:

               1. Авіаційне   паливо  спеціального  2710 00 51 00
                  складу для військових цілей.

               2. Військові     матеріали      для  2915 70 30 00
                  використання  у  вогнеметах  або  2915 70 20 00
                  запальних     боєприпасах     із
                  загусниками       вуглеводневого
                  палива   спеціального    складу,
                  такими  як стеарати і пальмітати
                  металів (також відомі як  октал)
                  (САS  637-12-7),  загусники  М1,
                  М2, М3.

               3. Рідинні окислювачі, що містять у  2808 00 00 00
                  своєму    складі    інгібіровану  2811 29 90 00
                  димлячу азотну  кислоту  (ІRFNА)
                  (САS   8007-58-7)  або  дифторид
                  кисню;

            е) "добавки" та "прекурсори":

               1. Азидометил(метил)оксетан  (АММО)  2932 99 90 00
                  і його полімери.

               2. Основний      саліцилат     міді  2918 21 00 00
                  (САS 62320-94-9),      саліцилат
                  свинцю (САS 45748-73-9).

               3. Біс(2,2-динітропропіл)формаль     2912 19 00 00
                  (САS  5917-61-3)  або             2911 00 00 00
                  біс(2,2-динітропропіл)ацеталь
                  (САS 5108-69-0).

               4. Біс(2-фтор-2,2-динітроетил)       2912 19 00 00
                  формаль (FЕFОО (САS 17003-79-1).

               5. Біс(2-гідроксіетил)глікольамід    2924 10 00 00
                  (ВНЕGА) (САS 17409-41-5).

               6. Біс(2-метилазиридиніл)            2931 00 95 90
                  метиламінофосфіноксид
                  (метил ВАРО) (САS 85068-72-0).

               7. Бісазидометилоксетан   і    його  2932 99 90 00
                  полімери (САS 17607-20-4).

               8. Бісхлорметилоксетан (ВСМО)        2932 99 90 00
                  (САS 142173-26-0).

               9. Бутадієннітрилоксид (ВNО).        2929 90 99 90

              10. Бутантриолтринітрат (ВТТN)        2905 50 99 00
                  (САS 6659-60-5).

              11. Катоцен (САS 37206-42-1),         2931 00 95 90
                  (2,2-бісетилфероценілпропен),
                  фероценкарбонова         кислота
                  (САS 1271-42-7),  N-бутилфероцен
                  (САS 319904-29-7),       бутацен
                  (САS 125856-62-4)    та     інші
                  адуктивні    полімерні   похідні
                  фероцену.

              12. Динітроазетидин-трет-бутилова     2933 90 95 00
                  сіль.

              13. Реакційноздатні        мономери,  з 2904, 2917,
                  пластифікатори та  полімери,  що    2921, 2919,
                  містять      нітро-,     азидо-,    2926, 3815,
                  нітрато-,       нітраза-       і    3908, 3909
                  дифтораміно-групи.

              14. Полі-2,2,3,3,4,4-гексафторпентан- 2913 00 00 00
                  1,5-діолформаль (FРF-1).

              15. Полі-2,4,4,5,5,6,6-гексафтор-2-   2913 00 00 00
                  трифторметил-3-оксагептан-1,7-
                  діолформаль (FРF-3).

              16. Полігліцидилазид (GАР)            2915 90 80 90
                  (САS 143178-24-9)     і     його
                  похідні.

              17. Гексабензилгексаазаізовюрцитан    2933 90 95 00
                  (НВІW) (САS 124782-15-6).

              18. Полібутадієн     з     кінцевими  3902 90 20 00
                  гідроксильними  групами  (НТРВ),
                  функціональність  яких перебуває
                  у межах 2,2 і 2,4, гідроксильний
                  показник  менш  як  0,77 мекв/г,
                  в'язкість при 30 град. С менш як
                  47 пуаз (САS 69102-90-5).

              19. Вищого   гатунку   оксид  заліза  2821 10 00 00
                  (Fе(2)О(3) гематит),   що    має
                  площу  питомої  поверхні   понад
                  250 кв. м/г  та середній  розмір
                  часток   0,003  мкм   або  менше
                  (САS 1309-37-1).

              20. Бета-резорцилат свинцю            2931 00 95 90
                  (САS 20936-32-7).

              21. Станат свинцю (САS 12036-31-6),   2841 90 90 00
                  малеат свинцю (САS 19136-34-6),   2917 19 90 00
                  цитрат свинцю (САS 14450-60-3).   2918 15 00 90

              22. Свинцево-мідні  бета-резоцилатні  2918 23 90 00
                  або      саліцилатні      хелати  2931 00 95 90
                  (САS 68411-07-4).

              23. Нітратометил(метил)оксетан   або  2932 99 90 00
                  полі(3-нітратометил-3-
                  метилоксетан),(Роly-NІММО)(NММО)
                  (САS 84051-81-0).

              24. 3-нітраза-1,5-пентандіізоціанат   2929 10 90 00
                  (САS 7406-61-9).

              25. N-метил-n-нітроанілін             2921 42 10 90
                  (САS 100-15-2).

              26. Металоорганічні     зв'язувальні
                  агенти, у тому числі:

                  а) неопентил   (діаліл)  окситри  2931 00 95 90
                  (діоктил)-фосфатотитанат    (САS
                  103850-22-2),  відомий  також як
                  2,2-біс{2-пропенолатометилбутан-
                  олатотрис(діоктил)фосфато}титан
                  (ІV) (САS 110438-25-0)       або
                  LІСА 12 (САS 103850-22-2);

               b) {(2-пропенолато-1)метилпропан-    2931 00 95 90
                  олатометил}-(бутанолато-1)трис
                  (діоктил)пірофосфато-титанат
                  (ІV) або КR3538;

               с) {(2-пропенолато-1)метилпропан-    2931 00 95 90
                  олатометил}-(бутанолато-1)трис
                  (діоктил)фосфатотитанат(ІV)

           27. Поліціанодифторамінооксиетилен       3907 20 99 00
               (РСDЕ).

           28. Поліфункціональні  азиридинаміди  з  3908 90 00 00
               ізофталатною,  тримезинатною  (ВІТА
               або         бутиленімінтримезамід),
               ізоціануратною або 3-метиладипатною
               структурою   основного   ланцюга  з
               2-метил або  2-етил  замінниками  в
               азиридиновому кільці.

           29. Полігліцидилнітрат              або  2910 90 00 00
               полі(нітратометил-оксиран);
               (Роly-GLYN) (РGN) (САS 27814-48-8).

           30. Полінітроортокарбонати.              3907 40 00 00

           31. Пропіленімін,2-метилазиридин         2933 90 95 00
               (САS 75-55-8).

           32. Тетраацетилдибензилгексаазаізо-      2933 90 95 00
               вюрцитан (ТАІW).

           33. Тетраетиленпентамінакрилонітрил      2926 10 00 90
               (ТЕРРАN) (САS 68412-45-3);
               ціаноетильовані поліаміни та їх
               солі.

           34. Тетраетиленпентамінакрилонітрил-     2926 10 00 90
               гліцидол                  (ТЕРАNОL)
               (САS 68412-46-4);   ціаноетильовані
               поліаміни конденсовані з гліцидолом
               та їх солі.

           35. Трифенілвісмут (ТРВ)                 2931 00 95 90
               (САS 603-33-8).

           36. Три(2-метилазиридин-1-іл)            2920 90 85 00
               фосфіноксид (МАРО)  (САS  57-39-6);
               ди(2-метилазиридиніл){2-(2-
               гідроксипропокси)пропіламіно}
               фосфіноксид   (ВОВВА  8)   та  інші
               похідні МАРО.

           37. 1,2,3-три{1,2-біс(дифтораміно)       2909 19 00 90
               етоксильний}пропан
               (САS 53159-39-0);   тривіноксильний
               адукт пропану (ТVОРА).

           38. 1,3,5-трихлорбензол (САS 108-70-3).  2903 69 90 90

           39. 1,2,4-тригідроксибутан(1,2,4-        2905 14 90 00
               бутантриол).

           40. 1,3,5,7-тетраацетил-1,3,5,7-         2902 19 99 00
               тетраазациклооктан (ТАТ)
               (САS 41378-98-7).

           41. 1,4,5,8-тетраазадекалін              2904 20 90 00
               (САS 5409-42-7).

           42. Низькомолекулярний  (менш як 10000)  3907 30 00 00
               полі        (епіхлогідрин)        з
               функціональними спиртовими групами;
               полі(епіхлоргідриндіол) і триол

Примітка 1. "Військові  вибухові речовини" і паливо,  які  містять
            метали  або сплави,  зазначені в підпозиціях МL8.а.1 і
            МL8.а.2,  підлягають  контролю  незалежно  від   того,
            капсульовані  чи  не капсульовані ці метали і сплави в
            алюміній,  магній,  цирконій або берилій  (див.  також
            позицію     1.С.11     Списку    товарів    подвійного
            використання).

Примітка 2. Згідно  з позицією МL8 контролю не  підлягають  бор  і
            карбід  бору,  збагачений  бором-10  (20 відсотків або
            більше загального вмісту бору-10).

Примітка 3. Авіаційне   паливо,  що  підлягає  контролю  згідно  з
            підпозицією МL8.d.1,  є готовим продуктом, але не його
            складовою частиною.

Примітка 4. Згідно   з  позицією  МL8   контролю   не   підлягають
            перфоратори,   спеціально   призначені   для  каротажу
            нафтових свердловин.

Примітка 5. Згідно з позицією МL8 контролю не підлягають зазначені
            нижче речовини:

            а) пікрат амонію;                       2908 90 90 00

            b) чорний порох;                        3601 00 00 00

            с) гексанітродифеніламін;               2921 44 00 00

            d) дифторамін (NНF(2);                  2826 19 00 00

            е) нітрокрохмаль;                       3505 10 90 00

            f) нітрат калію;                        2834 21 00 00

            g) тетранітронафталін;                  2904 20 90 00

            h) тринітроанізол;                      2904 20 90 00

            і) тринітронафталін;                    2904 20 90 00

            j) тринітроксилол;                      2904 20 90 00

            k) димляча        азотна       кислота  2808 00 00 00
            неінгібірована і незбагачена;           2901 23 99 00

            l) ацетилен;                            2901 10 90 00

            m) пропан;                              2804 40 00 00

            n) рідкий кисень;                       2847 00 00 00

            о) пероксид водню з концентрацією менш  2805 30 10 00
            як 85 відсотків;

            р) міш-метал;                           2933 90 95 00

            q) N-піролідинон;                       2917 19 90 00
            1-метил-2-піролідинон;

            r) діоктилмалеат;                       2916 12 90 00

            s) етилгексилакрилат;                   2931 00 95 30

            t) триетилалюміній              (ТЕА),  2931 00 95 90
            триметилалюміній   (ТМА)    та    інші  3912 20 19 00
            пірофорні  алкілові та арилові похідні
            літію, натрію, магнію, цинку і бору;

            u) нітроцелюлоза;                       2905 50 99 00

            v) нітрогліцерин                  (або  2904 20 10 00
            гліцеринтринітрат,   тринітрогліцерин)
            (NG);

            w) 2,4,6-тринітротолуол (ТNТ);          2921 21 00 00

            х) етилендіаміндинітрат (ЕDDN);         2920 90 85 00

            y) пентаеритриттетранітрат (РЕТN);      2850 00 50 00

            аа) азид свинцю,  середній та основний  2909 19 00 90
            стифнат   свинцю,   а  також  вибухові
            речовини або капсульні композиції,  що
            містять азиди або комплекси азидів;

            bb) триетиленглікольдинітрат (ТЕGDN);   2908 90 00 00

            сс) 2,4,6-тринітрорезорцин (стифнінова  2924 10 00 00
            кислота);

            dd) діетилдифенілсечовина,              2924 10 00 00
            диметилдифенілсечовина,
            метилетилдифенілсечовина{централіти};

            ее) N,N-дифенілсечовина  (несиметрична  2924 10 00 00
            метилдифенілсечовина);

            ff) метил-N,N-дифенілсечовина           2924 10 00 00
            (несиметрична метилдифенілсечовина);

            gg) етил-N,N-дифенілсечовина            2921 44 00 00
            (несиметрична етилдифенілсечовина);

            hh) 2-нітродифеніламін (2-NDРА);        2921 44 00 00

            іі) 4-нітродифеніламін (4-NDРА);        2905 50 10 90

            jj) 2,2-динітропропанол;                2812 90 00 00

            kk) хлортрифторид.

Примітка 6. Згідно  з позицією МL8 контролю  підлягають  усі  види
            ракетного   палива  та  військові  вибухові  речовини,
            композиційними складовими яких є  одна  чи  кілька  із
            зазначених у примітці 5 речовин.

            Згідно з  позицією  МL8  контролю також підлягають усі
            види ракетного палива,  військові вибухові речовини та
            порошки  металів,  які змішані з однією чи кількома із
            зазначених у примітці 5 речовин.

Примітка 7. Міжнародні  передачі вибухових речовин та  засобів  їх
            ініціювання,    підривних    зарядів   та   пристроїв,
            комплектуючих до них (коди за УКТЗЕД:   2904 20 10 00,
            3602 00 00 00,      3603 00 10 00,      3603 00 90 00,
            3604 90 00 00,  9306 90 90 00),  які  не  визначені  в
            позиціях   МL3,   МL4,   МL8   (за  винятком  речовин,
            визначених у примітці 5 позиції МL8),  здійснюється  в
            порядку,    передбаченому   для   товарів   подвійного
            використання:

            експорт (вивезення)       -        за        дозволами
            Держекспортконтролю;

            імпорт (ввезення)  зазначених  вище  товарів  (у  тому
            числі і визначених у примітці  5  позиції  МL8)  -  за
            дозволами   Держекспортконтролю,   які   надаються   з
            урахуванням    відповідних    позитивних     висновків
            Мінпромполітики.

МL9         Військові  кораблі,  спеціальне      військово-морське
            обладнання і аксесуари,  які  наведено  нижче,  та  їх
            компоненти,   спеціально  призначені  для  військового
            використання:

            а) бойові кораблі та  судна  (надводні  з 8905,
            або підводні),  спеціально  призначені  8906 00, 8907
            або    модифіковані    для     ведення  8906 00 10 00
            наступальних    чи    оборонних   дій,  8907 90 00 00
            незалежно від того,  чи  переобладнані  8908 00 00 00
            вони для невійськового використання, а
            також незалежно від того,  знаходяться
            вони  в  стані  ремонту  чи в робочому
            стані та чи є на них системи  доставки
            засобів  ураження  або броня,  а також
            корпуси  чи  частини  корпусів   таких
            суден;

            b) двигуни, наведені нижче:

               1. Дизельні   двигуни,   спеціально  з 8408, 8409
                  призначені для підводних човнів,
                  що     мають     обидві     такі
                  характеристики:

                  а) вихідна потужність  1,12  МВт
                     (1500 к.с.) або більше
                     та
                  b) швидкість обертання 700 об/хв

                     або більше.

               2. Електричні  двигуни,  спеціально  з 8501,
                  призначені для підводних човнів,  8503 00
                  які     мають      усі      такі
                  характеристики:

                  а) вихідна    потужність   понад
                     0,75 МВт (1000 к.с.)

                  b) швидкий реверс

                  с) рідинне охолодження; та

                  d) повністю закриті.

               3. Дизельні двигуни  з  немагнітних  з 8412 80
                  матеріалів,           спеціально
                  призначені    для    військового
                  використання,     з     вихідною
                  потужністю 37,3  кВт  (50  к.с.)
                  або     більше     та    вмістом
                  немагнітних матеріалів     понад
                  75 відсотків загальної маси;

            с) пристрої  для  виявлення під водою,  з 8525, 8526,
            спеціально призначені для  військового    9006, 9015,
            використання,     та     пристосування    9030
            керування ними;

            d) протичовнові    та    протиторпедні  7326 90 97 00
            сітки;

            е) устаткування   для   наведення   та  з 8526, 8529
            навігації,  спеціально призначене  для
            військового використання;

            f) корпусні     гермопрохідники     та  з 8536 90
            з'єднувачі,  спеціально призначені для  8538 90 99 00
            військового      використання,     які  9013 90 90 00
            уможливлюють        взаємодію        з
            устаткуванням,    розташованим   зовні
            судна;

Примітка.   Згідно  з  підпозицією   МL9.f   контролю   підлягають
            з'єднувачі      однопровідного,      багатопровідного,
            коаксіального або  хвильоводного  типу  для  суден  та
            корпусні гермопрохідники для суден, непроникні, у разі
            виникнення течі ззовні,  та із збереженням  необхідних
            характеристик на морських глибинах понад 100 м;  також
            волоконно-оптичні  з'єднувачі  та   оптичні   корпусні
            гермопрохідники, спеціально призначені для передавання
            випромінювання "лазерів"  незалежно  від  глибини.  Ця
            позиція  не  включає звичайні корпусні гермопрохідники
            для гребного валу і  гідродинамічної  кермової  штанги
            гребного гвинта

            g) безшумні  підшипники  з газовим або  з 8482,
            магнітним підвісом,  пристосування для  8482 99 00 00,
            керування   заглушенням   вібрації  чи  9032 89 90 00,
            сигнатури     діючого     судна     та  9032 90 90 00
            устаткування  з  такими  підшипниками,
            спеціально призначені для  військового
            використання

МL10        "Літальні     апарати",     безпілотні
            літальні апарати, авіаційні двигуни та
            обладнання    "літальних    апаратів",
            супутнє  обладнання   та   компоненти,
            спеціально  призначені чи модифіковані
            для військового використання:

            а) бойові   "літальні   апарати"    та  з 8802, 8803
            спеціально призначені      до      них
            компоненти;

            b) інші "літальні апарати", спеціально  з 8801, 8802,
            призначені    або   модифіковані   для    8803
            військового  використання,   включаючи
            військову розвідку,  атаку,  військову
            підготовку,  транспортну   авіацію   і
            повітрянодесантні      війська     або
            військове                  обладнання,
            матеріально-технічне  забезпечення  та
            спеціально    призначені    до     них
            компоненти;

            с) авіаційні    двигуни,    спеціально  з 8411, 8412
            призначені   чи    модифіковані    для
            військового використання та спеціально
            призначені до них компоненти;

            d) безпілотні  "літальні  апарати"   і  з 8526,
            супутнє     обладнання,     спеціально    8529, 8801,
            призначені   або   модифіковані    для    8805, 9032,
            військового використання, які наведено  9033 00 00 00
            нижче, та спеціально призначені до них
            компоненти:

               1. Безпілотні   літальні   апарати,
                  включаючи  дистанційно  керовані
                  та     автономні    програмовані
                  літальні апарати.

               2. Пов'язані   з    ними    пускові
                  установки та обладнання наземної
                  підтримки.

               3. Супутнє обладнання для керування
                  і командування;

            е) бортове    авіаційне    обладнання,  з 8409, 8411,
            уключаючи обладнання для дозаправлення    8412, 8413,
            літака  паливом у повітрі,  спеціально    8526
            призначене    для    використання    в
            "літальних   апаратах",  зазначених  у
            підпозиціях   МL10.а,   МL10.b,    або
            авіаційні    двигуни,    зазначені   у
            підпозиції   МL10.с,   та   спеціально
            призначені до них компоненти;

            f) паливозаправники     під    тиском,  з 8413, 8716
            обладнання   для   дозаправлення   під
            тиском,     обладнання,     спеціально
            призначене  для  забезпечення  дій   в
            обмеженому    просторі,   та   наземне
            обладнання,  спеціально розроблене для
            "літальних   апаратів",  зазначених  у
            підпозиціях МL10.а,  МL10.b,  або  для
            авіаційних   двигунів,   зазначених  у
            позиції МL10.с;

            g) обладнання для забезпечення дихання  з 9020 00
            під  тиском  в  гермокабіні та висотні
            частково   компенсуючі   костюми   для
            використання  в  "літальних апаратах",
            протиперевантажні  костюми,  військові
            захисні   шоломи   і   захисні  маски,
            конвертори    рідкого    кисню,     що
            використовуються     для    "літальних
            апаратів"   або    керованих    ракет,
            катапульти  та пристрої для аварійного
            залишення     "літального     апарата"
            екіпажем,   що   приводяться   в   дію
            піропатронами;

            h) парашути,    що    використовуються  8804 00 00 00
            особовим складом для скидання вантажів
            або гальмування "літального апарата":

               1. Парашути для:

                  а) прицільної  висадки   десанту
                     спеціального призначення;

                  b) скидання
                     парашутистів-десантників.

               2.  Парашути для скидання вантажів.

               3. Параплани,  гальмові   посадочні
                  парашути,  гальмові парашути для
                  стабілізації    та     керування
                  просторовим  положенням тіл,  що
                  падають  (наприклад,  рятувальні
                  капсули,   катапультні  сидіння,
                  бомби).

               4. Гальмові      парашути       для
                  використання     з     системами
                  катапультних     сидінь      для
                  регулювання        послідовності
                  розкривання    та     наповнення
                  повітрям аварійних парашутів.

               5. Рятувальні      парашути     для
                  керованих   ракет,   безпілотних
                  літальних апаратів або космічних
                  кораблів.

               6. Парашути,  які  використовуються
                  для   зближення,   та   гальмові
                  посадочні парашути.

               7. Інші військові парашути;

            і) системи  автоматичного  пілотування  8804 00 00 00
            для  скидання  вантажів  на парашутах;
            обладнання,  спеціально призначене або
            модифіковане      для      військового
            використання для стрибків з  керованим
            розкриттям   парашутів   на  будь-якій
            висоті, включаючи кисневе обладнання.

Примітка 1. Контроль   за   міжнародними   передачами   "літальних
            апаратів"  або їх різновидів,  зазначених у підпозиції
            МL10.b,   спеціально   призначених   для   військового
            використання, які:

            а) не  обладнані  для  військового  використання  і не
               оснащені  обладнанням  або  пристроями,  спеціально
               розробленими  або  модифікованими  для  військового
               використання;
               та
            b) дозволені органами цивільної авіації  України  (або
               іншої   країни   -   учасниці  міжнародного  режиму
               експортного контролю "Вассенаарська  домовленість")
               для   цивільного   використання,   здійснюється   в
               порядку,  передбаченому  для   товарів   подвійного
               використання.Материалы по теме:

Гарантійний талон на систему відео спостереження та контролю доступу.

Гарантійні зобов’язання.

Анализирование уязвимости охранных систем.