Статьи на различные темы.

Судебная система и юриспруденция

Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю

                        П О С Т А Н О В А
                   від 27 травня 1999 р. N 920
                               Київ

          Про затвердження Положення про порядок надання
          гарантій та здійснення державного контролю за
            виконанням зобов'язань щодо використання у
        заявлених цілях товарів, які підлягають державному
                       експортному контролю


     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити  Положення  про  порядок  надання  гарантій  та
здійснення державного  контролю  за  виконанням  зобов'язань  щодо
використання у заявлених цілях товарів,  які підлягають державному
експортному контролю (додається).

     2. Доповнити додаток до постанови Кабінету Міністрів  України
від 27  січня 1997 р.  N 65 ( 65-97-п ) "Про ставки митних зборів"
пунктом 14 такого змісту:

     "14. За видачу  сертифіката  підтвердження  доставки  товару,
прийнятого під режим експортного контролю України, - 100".


     Прем'єр-міністр України                    В.ПУСТОВОЙТЕНКО

     Інд. 30


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                 від 27 травня 1999 р. N 920

                            ПОЛОЖЕННЯ
      про порядок надання гарантій та здійснення державного
      контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у
        заявлених цілях товарів, які підлягають державному
                       експортному контролю

                         Загальна частина

     1. Це Положення визначає порядок надання державних гарантій і
гарантій  українських  кінцевих  споживачів  щодо  використання  у
заявлених  цілях  імпортованих  в Україну товарів,  які підлягають
державному експортному контролю, здійснення державного контролю за
виконанням цих гарантій, а також контролю за виконанням іноземними
кінцевими споживачами своїх гарантій щодо використання у заявлених
цілях товарів, імпортованих ними з України.

     2. У  цьому  Положенні терміни "товари",  "товари військового
призначення",   "товари   подвійного   використання",   "експорт",
"імпорт",  "міжнародні  передачі  товарів"  та  інші  вживаються у
значеннях, наведених у Положенні про державний експортний контроль
в  Україні,  затвердженому Указом Президента України від 13 лютого
1998 р.  N 117 (  N 117/98 ).  Для  цілей  цього  Положення  також
використовуються такі терміни:

     кінцеві споживачі   -   суб'єкти  підприємницької  діяльності
України, Збройні Сили, інші військові формування України, іноземні
суб'єкти  господарської  та іншої діяльності,  які безпосередньо є
споживачами товарів,  імпортованих в Україну або  експортованих  з
України з наданням гарантій щодо використання у заявлених цілях;

     заявлена ціль  -  напрям  використання  товару  згідно з його
призначенням,  про  який  офіційно   повідомлено   іноземного   чи
українського  експортера відповідно суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності   України   або   іноземним   суб'єктом   господарської
діяльності.

     3. Товари,  на які поширюється дія цього Положення, зазначено
у:

     Списку товарів військового призначення,  міжнародні  передачі
яких  підлягають  державному  контролю  (додаток  до Положення про
порядок державного контролю  за  міжнародними  передачами  товарів
військового   призначення,   затвердженого   постановою   Кабінету
Міністрів   України від 8 грудня  1997  р.  N  1358  ( 1358-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 50, с. 50);

     Списку виробів   ракетної   техніки,   а   також  обладнання,
матеріалів  та  технологій,  що  використовуються  при   створенні
ракетної  зброї  (додаток  до  Положення  про  порядок контролю за
експортом,  імпортом і транзитом виробів ракетної техніки, а також
обладнання,   матеріалів   і  технологій,  що  використовуються  у
створенні  ракетної  зброї,  затвердженого   постановою   Кабінету
Міністрів України  від  27  липня  1995 р.  N 563 ( 563-95-п ) (ЗП
України, 1995 р., N 11, ст. 261);

     Списку ядерних матеріалів, технологій, обладнання, установок,
спеціальних неядерних матеріалів, а також обладнання, матеріалів і
технологій  подвійного   використання,   що   стосуються   ядерної
діяльності  та  можуть  бути використані у створенні ядерної зброї
(додаток до Положення про порядок контролю за експортом,  імпортом
і  транзитом  товарів,  що стосуються ядерної діяльності та можуть
бути  використані  у  створенні   ядерної   зброї,   затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 1996 р. N 302
( 302-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 9, ст. 268);

     Списку товарів подвійного використання (додаток до  Положення
про  порядок  контролю за експортом,  імпортом і транзитом окремих
видів виробів,  обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і
технологій,  що  можуть використовуватися для створення озброєння,
військової  чи  спеціальної  техніки,   затвердженого   постановою
Кабінету Міністрів   України   від   22  серпня  1996  р.  N  1005
( 1005-96-п ),  із змінами і  доповненнями,  внесеними  постановою
Кабінету Міністрів   України   від   18  серпня  1998  р.  N  1320
( 1320-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1283);

     Списку хімікатів,  обладнання та технологій,  що можуть  бути
використані  у  створенні  хімічної  зброї,  та  Списку  збудників
захворювань (патогенів) людини,  тварин  і  рослин,  їх  генетично
змінених  форм,  фрагментів  генетичного матеріалу та обладнання і
технологій,   які   можуть   бути    використані    у    створенні
бактеріологічної  (біологічної)  та  токсинної  зброї  (додатки до
Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом
товарів,   що   можуть  бути  використані  у  створенні  хімічної,
бактеріологічної (біологічної) та токсинної  зброї,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р.  N 384
( 384-97-п ) (Офіційний вісник України,  1997 р., число 18, с. 72;
1998 р., N 33, ст. 1244).

     4. Товари,  ввезені  на територію України з наданням гарантій
щодо  використання  у  заявлених  цілях,   підлягають   державному
експортному контролю, встановленому в Україні.

     Зазначені товари  не можуть бути реекспортовані з України або
передані до третіх держав на інших законних підставах без  дозволу
Держекспортконтролю на їх реекспорт або передачу до третіх держав.

     Передача таких  товарів  іншому  кінцевому  споживачу в межах
України здійснюється за позитивним висновком Держекспортконтролю.

     5. З метою оформлення гарантій  щодо  кінцевого  використання
імпортованих   в   Україну  товарів  використовуються  міжнародний
імпортний   сертифікат,   сертифікат    підтвердження    доставки,
сертифікат  кінцевого  споживача  та  інші документи,  які містять
державні   гарантії   та   гарантії   кінцевого   споживача   щодо
використання товарів у заявлених цілях.

           Одержання міжнародних імпортних сертифікатів
        та інших документів, які містять державні гарантії
           щодо використання товарів у заявлених цілях

     6. Міжнародний   імпортний   сертифікат   (далі  -  імпортний
сертифікат) - це  державний  документ  України,  який  підтверджує
зобов'язання  українського імпортера імпортувати товари в Україну,
а у  разі,  коли  товари  не  будуть  імпортовані  в  Україну,  не
направляти   їх  в  інше  місце  без  дозволу  Держекспортконтролю
(додаток 1).

     Якщо умовою  поставки  товарів   в   Україну   є   оформлення
українською  стороною інших державних гарантій чи зобов'язань щодо
використання імпортованих товарів у заявлених цілях, такі гарантії
чи  зобов'язання  можуть  бути  оформлені як додаток до імпортного
сертифіката або як окремий документ (далі - інший документ).

     Оформлення та  видача  зазначених   документів   здійснюється
Держекспортконтролем  на  підставі  заяви українського імпортера у
разі вимоги подання таких  документів  іноземним  експортером  або
відповідним державним органом держави експортера.

     7. Для  одержання імпортного сертифіката або іншого документа
український імпортер надсилає Держекспортконтролю лист із  стислим
викладенням мети звернення, до якого додає:

     заяву типової форми у трьох примірниках;

     засвідчені в        установленому        порядку        копію
зовнішньоекономічного  договору  (контракту)  на  імпорт товарів і
копію договору імпортера із кінцевим споживачем, якщо імпортером є
підприємство чи організація - посередник;

     примірник сертифіката кінцевого споживача;

     копію документа,  який  підтверджує повноваження імпортера на
здійснення міжнародних передач товарів (додається у  разі  імпорту
товарів військового призначення,  крім імпорту запасних частин для
ремонту виробів військового призначення);

     засвідчену копію ліцензії на право провадження  діяльності  з
товарами,   що  імпортуються,  якщо  діяльність  з  ними  підлягає
ліцензуванню.

     У разі  одночасного  подання  до  Держекспортконтролю заяв на
оформлення  імпортного  сертифіката   чи   іншого   документа   та
оформлення  дозволу  на  право  здійснення  відповідного імпорту в
заяві на оформлення імпортного  сертифіката  чи  іншого  документа
дозволяється посилатися на документи, які були додані до заяви для
оформлення дозволу на право здійснення  імпорту,  замість  подання
других примірників зазначених документів.

     Якщо стосовно   товарів,    які    планується    імпортувати,
Держекспортконтролем  не здійснено попередньої експертизи в галузі
експортного  контролю  і  суб'єкт  підприємницької  діяльності  не
зареєстрований у Держекспортконтролі як імпортер таких товарів, до
зазначених документів додається довідка з переліком  товарів,  які
передбачається  імпортувати,  із  стислим  викладом призначення та
основних технічних характеристик кожного  найменування  товару.  У
разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має намір імпортувати
технології  або  послуги,  замість  довідки  додається  анотований
виклад  таких  технологій або послуг з обов'язковим зазначенням їх
обсягу,  призначення та сфери використання.  Довідка  скріплюється
підписом   керівника   і   печаткою   відповідного   підприємства,
організації,  а також підписом керівника та  печаткою  військового
представництва  (якщо  таке  представництво  є на підприємстві,  в
організації).

     Держекспортконтроль має право затребувати від  заявника  інші
документи, необхідні для прийняття обгрунтованого рішення.

     До документів,   складених   іноземною  мовою,  додаються  їх
засвідчені переклади.

     Імпортний сертифікат або інший документ видається на один вид
продукції    за    Товарною   номенклатурою   зовнішньоекономічної
діяльності (далі - ТН ЗЕД)  незалежно  від  кількості  найменувань
продукції,   яка   увійшла   до   зовнішньоекономічного   договору
(контракту).

     8. Розгляд заяв, поданих для отримання імпортних сертифікатів
або   інших   документів,   здійснюється  Держекспортконтролем  із
залученням у разі потреби спеціалістів інших  центральних  органів
виконавчої   влади,   підприємств,   установ  та  організацій  (за
погодженням з їх керівниками).

     Термін розгляду зазначених заяв не може перевищувати 30  днів
від  дня  отримання від імпортера повного комплекту документів.  У
разі виникнення обставин, які перешкоджають прийняттю однозначного
рішення щодо можливості надання імпортного сертифіката, цей термін
може бути продовжено рішенням голови Держекспортконтролю,  але  не
більш як на 30 днів.

     До терміну розгляду заяв не зараховується час, необхідний для
отримання  від   імпортера   додаткових   відомостей   або   інших
документів.

     У разі  прийняття  Держекспортконтролем рішення про відмову у
видачі  імпортного  сертифіката  або  іншого  документа  імпортеру
надсилається лист з обгрунтуванням цього рішення.

     Імпортний сертифікат  або  інший документ оформляється у двох
примірниках і підписується головою  Держекспортконтролю  або  його
заступником.

     Перший примірник  імпортного сертифіката або іншого документа
видається імпортеру для подання іноземному експортеру.

     Другий примірник імпортного сертифіката або іншого  документа
залишається в Держекспортконтролі.

     9. В   окремих   випадках,  коли  для  іноземного  експортера
обов'язковими умовами експорту  товарів,  не  охоплених  списками,
зазначеними  у  пункті  3  цього Положення,  є отримання державних
гарантій у вигляді імпортного сертифіката  або  іншого  документа,
оформлення такого імпортного сертифіката або іншого документа може
здійснюватися  Держекспортконтролем  на  підставі  акту   Кабінету
Міністрів   України,  який  приймається  за  відповідним  поданням
Держекспортконтролю чи іншого заінтересованого центрального органу
виконавчої  влади.  Після  ввезення  таких  товарів  на  територію
України та здійснення передбачених законодавством митних  процедур
імпортер  зобов'язаний  протягом  10 днів з дня митного оформлення
товару подати до Держмитслужби документи для одержання сертифіката
підтвердження доставки в порядку, передбаченому цим Положенням.

     10. Укладення   суб'єктами   зовнішньоекономічної  діяльності
України   зовнішньоекономічних    договорів    (контрактів),    що
передбачають  здійснення  іноземним  партнером перевірок кінцевого
використання товарів у заявлених цілях,  можливе лише на  підставі
позитивного висновку  Держекспортконтролю,  за  умови попереднього
узгодження цього питання суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності
з міністерством або іншим центральним органом виконавчої влади, до
сфери управління якого він належить.

     11. Імпортний  сертифікат  або  інший   документ   вважається
дійсним у разі,  коли він переданий компетентним державним органам
держави експортера у термін не більш як шість місяців з дати  його
оформлення Держекспортконтролем.

     У разі   коли   міжнародний  імпортний  сертифікат  чи  інший
документ не було передано компетентним державним  органам  держави
експортера   протягом   шести   місяців  з  дати  його  оформлення
Держекспортконтролем або не  було  використано  ними  і  повернуто
українському  імпортеру,  останній  зобов'язаний  повернути  такий
документ до Держекспортконтролю разом  із  супровідним  листом,  в
якому повинно бути зазначено причини його невикористання.

     У разі  зміни умов зовнішньоекономічного договору (контракту)
імпортний сертифікат або інший документ підлягає переоформленню  в
установленому   порядку.  До  нової  заяви  на  видачу  імпортного
сертифіката  або  іншого  документа  додається   оригінал   раніше
оформленого   і   виданого   імпортного   сертифіката  або  іншого
документа.  Якщо з об'єктивних причин  неможливо  надати  оригінал
сертифіката  або  іншого  документа,  імпортер повинен у письмовій
формі зазначити ці причини.

     Оформленому імпортному  сертифікату  або   іншому   документу
надається  порядковий  номер  згідно  з  реєстром видачі імпортних
сертифікатів    та     інших     документів,     який     ведеться
Держекспортконтролем.

           Одержання сертифіката підтвердження доставки

     12. Сертифікат   підтвердження   доставки   -   це  державний
документ,  який  підтверджує,  що   зазначений   у   ньому   товар
імпортовано  в  Україну  і прийнято під режим експортного контролю
України (додаток 2).

     Сертифікат підтвердження   доставки   надається   тільки   на
імпортовані  в Україну товари,  на які Держекспортконтролем видано
імпортний сертифікат або інший документ.

     Оформлення та  видача  сертифіката   підтвердження   доставки
здійснюється Держмитслужбою за заявою імпортера.

     Для одержання  сертифіката  підтвердження  доставки  імпортер
протягом  10  днів  з  дня  митного  оформлення  товару   надсилає
Держмитслужбі лист із стислим викладенням мети звернення, до якого
додає:

     засвідчену копію  вантажної  митної   декларації,   оформлену
відповідним митним органом під час ввезення товару в Україну;

     засвідчену копію   наданого  Держекспортконтролем  імпортного
сертифіката або іншого документа;

     копію платіжного  доручення  про  сплату  збору   за   видачу
сертифіката підтвердження доставки.

     У зверненні обов'язково мають бути посилання на номер та дату
вантажної митної декларації,  імпортного  сертифіката  або  іншого
документа,   відповідно   до   яких  здійснюватиметься  оформлення
сертифіката підтвердження доставки,  а також відомості,  необхідні
для його заповнення.

     Оформленому сертифікату  підтвердження  доставки присвоюється
порядковий   номер   згідно   з   реєстром   видачі   сертифікатів
підтвердження доставки, який ведеться Держмитслужбою.

     13. Оформлення     сертифіката     підтвердження     доставки
здійснюється Держмитслужбою у 10-денний термін  з  дати  отримання
документів, зазначених у пункті 12 цього Положення.

     Сертифікат підтвердження   доставки   оформляється   в  трьох
примірниках  і  підписується  Головою   Держмитслужби   або   його
заступником.

     Перший примірник сертифіката підтвердження доставки видається
імпортеру для подання іноземному експортеру,  другий  надсилається
Держекспортконтролю,    а    третій    примірник   залишається   в
Держмитслужбі.

     14. Держмитслужба у 5-денний термін після видачі  сертифіката
підтвердження доставки повідомляє митні органи України,  що товар,
зазначений у цьому сертифікаті, ввезений на територію України і не
може  бути  вивезений  за її межі без дозволу Держекспортконтролю.
Копія     повідомлення     надсилається     Держмитслужбою      до
Держекспортконтролю.

     Якщо сертифікат  підтвердження доставки з будь-яких причин не
був  використаний,   він   підлягає   поверненню   імпортером   до
Держмитслужби.

     У разі втрати або знищення сертифіката підтвердження доставки
українському імпортеру може бути надано  дублікат  сертифіката  за
умови подання до Держмитслужби документів,  зазначених у пункті 12
цього Положення.

            Оформлення сертифіката кінцевого споживача

     15. Сертифікат  кінцевого  споживача  -  це  документ,   яким
кінцевий  споживач  вказує  на місце встановлення (використання) і
ціль кінцевого використання товару та гарантує,  що цей  товар  не
буде використаний в інших цілях,  ніж зазначені в сертифікаті,  не
буде  переданий  іншому  суб'єкту  підприємницької  діяльності  на
території     України     або    реекспортований    без    дозволу
Держекспортконтролю,  а також бере  на  себе  інші  гарантії  щодо
імпортованого в Україну товару у разі, коли це передбачено умовами
зовнішньоекономічного  договору  (контракту)  згідно  з   вимогами
держав - експортерів товарів (додаток 3).

     Оформлення сертифіката   кінцевого   споживача   здійснюється
кінцевим споживачем.  Сертифікат кінцевого споживача  скріплюється
підписом   керівника   і   печаткою   відповідного   підприємства,
організації.

     16. Сертифікат  кінцевого  споживача  оформляється  у   трьох
примірниках.  Перший  і  другий  примірники направляються кінцевим
споживачем  імпортеру  товару,  який  передає   перший   примірник
іноземному  експортеру,  а  другий примірник - Держекспортконтролю
разом із  заявою  на  видачу  імпортного  сертифіката  або  іншого
документа.  Третій  примірник  залишається  у  кінцевого споживача
товарів.

       Передача товарів, імпортованих в Україну з наданням
       державних гарантій щодо їх використання у заявлених
          цілях, іншим кінцевим споживачам на території
                             України

     17. Передача  товарів,  імпортованих  в  Україну  з  наданням
державних  гарантій щодо їх використання у заявлених цілях,  іншим
кінцевим споживачам на території України здійснюється за наявності
позитивного висновку Держекспортконтролю про можливість здійснення
такої передачі.

     Для одержання  зазначеного висновку споживач,  який має намір
передати імпортовані товари іншому кінцевому  споживачу,  надсилає
Держекспортконтролю лист із стислим викладенням мети звернення, до
якого додає:

     заяву типової форми у трьох примірниках;

     документ, що  підтверджує  згоду  іноземного  експортера   на
подальшу передачу товару;

     сертифікат кінцевого     споживача,    оформлений    кінцевим
споживачем, якому передаються товари для використання;

     довідку із зазначенням реквізитів  раніше  оформлених  на  ці
товари  сертифіката  кінцевого споживача та імпортного сертифіката
або іншого документа.

     Крім документів,     зазначених     у      цьому      пункті,
Держекспортконтроль   має  право  затребувати  від  заявника  інші
документи, необхідні для прийняття обгрунтованого рішення.

     18. Розгляд Держекспортконтролем заяв,  поданих для отримання
зазначених  у пункті 17 цього Положення висновків,  здійснюється у
разі потреби із залученням в установленому  порядку  представників
інших центральних органів виконавчої влади,  підприємств,  установ
та організацій (за погодженням з їх керівниками).

     Термін розгляду заяви про видачу такого висновку  не  повинен
перевищувати  15  днів від дня подання заявником повного комплекту
документів.  У  разі  виникнення   обставин,   які   перешкоджають
прийняттю  однозначного  рішення щодо можливості надання висновку,
термін  розгляду  заяви  може  бути  продовжений  рішенням  голови
Держекспортконтролю, але не більше як на 30 днів.

     До терміну  розгляду  заяви не зараховується час,  необхідний
для  отримання  від  заявника  додаткових  відомостей  або   інших
документів.

     У разі  прийняття  Держекспортконтролем рішення про відмову у
видачі висновку про можливість  передачі  товарів  іншим  кінцевим
споживачам  на  території  України,  заявнику  надсилається лист з
обгрунтуванням відповідного рішення.

     19. Новий кінцевий  споживач  зобов'язаний  підтвердити  факт
отримання  товарів  протягом  тижня від дня їх отримання офіційним
листом до Держекспортконтролю.

            Реекспорт товарів, які були імпортовані в
          Україну з наданням державних гарантій щодо їх
                  використання у заявлених цілях

     20. Реекспорт товарів,  які  були  імпортовані  в  Україну  з
наданням  державних  гарантій  щодо  їх  використання  у заявлених
цілях,  здійснюється відповідно до встановленого порядку  експорту
товарів, що підлягають державному експортному контролю.

     Обов'язковою умовою  для  прийняття  рішення  про  можливість
реекспорту   таких   товарів   є  подання  до  Держекспортконтролю
українським  експортером  офіційної  письмової  згоди   іноземного
експортера на їх реекспорт.

            Державний контроль за виконанням кінцевими
         споживачами в Україні зобов'язань за гарантіями
             щодо використання імпортованих товарів у
                         заявлених цілях

     21. Державний  контроль за виконанням кінцевими споживачами в
Україні зобов'язань за гарантіями щодо  використання  імпортованих
товарів  у заявлених цілях здійснюється на підставі аналізу звітів
суб'єктів підприємницької діяльності  -  кінцевих  споживачів  про
фактичне використання товарів,  а також шляхом планових вибіркових
перевірок  фактичного  використання  товарів  за  призначенням  їх
кінцевими  споживачами,  які  можуть  здійснюватися уповноваженими
посадовими   особами    Держекспортконтролю    або    відповідними
контрольними комісіями.

     22. Держекспортконтроль  за погодженням з іншими центральними
органами виконавчої влади та СБУ визначає  терміни  та  затверджує
план   проведення   перевірки   фактичного  використання  кінцевим
споживачем товарів,  які були  імпортовані  з  наданням  державних
гарантій  щодо  їх використання у заявлених цілях,  а також у разі
потреби  формує  контрольну  комісію,  до   складу   якої   можуть
залучатися представники Держекспортконтролю,  СБУ,  Держмитслужби,
інших центральних органів виконавчої влади.

     Повноваження та  склад  контрольної  комісії  погоджуються  з
центральними   органами   виконавчої   влади,   представники  яких
залучаються до участі  у  перевірці.  Членам  контрольної  комісії
Держекспортконтролем  видаються  посвідчення  на  право здійснення
відповідної перевірки.

     Відомості про       уповноважених       посадових        осіб
Держекспортконтролю  або  про склад контрольної комісії та терміни
перевірки  в  письмовій   формі   подаються   Держекспортконтролем
керівникові підприємства,  установи,  організації, що є споживачем
товарів, щодо яких здійснюється перевірка.

     23. Перевірка    здійснюється    за    місцем    встановлення
(використання) імпортованих товарів.

     Керівник підприємства,   установи,  організації  -  кінцевого
споживача  зобов'язаний  надати  уповноваженим  посадовим   особам
Держекспортконтролю  або  відповідній контрольній комісії будь-які
необхідні документи та сприяти їх роботі.

     Підприємство, установа,  організація - кінцевий споживач  має
бути  попереджений  про  можливість проведення такої перевірки під
час оформлення імпортного сертифіката.

     Про результати перевірки фактичного використання  товарів  за
призначенням   їх   кінцевим   споживачем   контрольною   комісією
складається звіт, який затверджується головою Держекспортконтролю.

     24. Відшкодування витрат на проведення перевірки здійснюється
в  установленому  порядку  за  рахунок і в межах статті державного
бюджету,  з якої фінансується діяльність Держекспортконтролю,  або
за рахунок підприємства, установи, організації у разі, коли про це
зазначено у зовнішньоекономічному договорі (контракті).

       Організація перевірок за участю іноземних партнерів
      використання кінцевими споживачами в Україні товарів,
        які були імпортовані з наданням державних гарантій
              щодо їх використання у заявлених цілях

     25. Перевірки  за  участю представників іноземних експортерів
та/або   компетентних   державних   органів   держави   експортера
фактичного  використання  кінцевими споживачами в Україні товарів,
які  були  імпортовані  з  наданням  державних  гарантій  щодо  їх
використання  у  заявлених  цілях,  можуть  здійснюватися тільки у
випадках,    передбачених     зовнішньоекономічними     договорами
(контрактами),  або  коли  це  обумовлено міжнародними договорами,
учасниками яких є держава іноземного експортера та Україна.

     Перевірки у відповідних випадках повинні здійснюватись згідно
із законодавством України про державну таємницю.

     26. Повідомлення  про намір проведення зазначених у пункті 25
цього  Положення  перевірок  подається   іноземним   партнером   у
встановленому порядку дипломатичними каналами.

     МЗС подає   зазначене   повідомлення  Держекспортконтролю  та
іншому центральному органу виконавчої влади,  до сфери  управління
якого належить підприємство, установа, організація - імпортер.

     Така перевірка здійснюється в порядку, передбаченому пунктами
22 та  23  цього  Положення,  за  участю  представників  іноземних
експортерів   та/або   компетентних   державних   органів  держави
експортера.

         Відповідальність за порушення своїх зобов'язань
      українських імпортерів та кінцевих споживачів товарів,
       які були імпортовані в Україну з наданням державних
         гарантій щодо їх використання у заявлених цілях

     27. У  разі  виявлення  з  боку  українського  імпортера  або
кінцевого  споживача  порушень  встановленого  порядку  здійснення
міжнародних  передач  товарів,  щодо  яких  було  надано  державні
гарантії про їх використання у заявлених цілях,  а саме, якщо такі
товари:

     не були імпортовані в Україну  і  за  вказівкою  українського
імпортера  без  дозволу Держекспортконтролю були направлені в інше
місце  призначення,  ніж  визначене  у   міжнародному   імпортному
сертифікаті;

     були використані в інших, ніж заявлені, цілях;

     були передані іншому кінцевому споживачу на території України
або   реекспортовані   без   позитивного   висновку   чи   дозволу
Держекспортконтролю,

     а також  у  разі  порушення  інших вимог експортного контролю
такий    імпортер     або     кінцевий     споживач     заноситься
Держекспортконтролем   до  списку  порушників  правил  експортного
контролю.  Крім того,  він несе цивільно-правову  відповідальність
згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом).

     Організація перевірок використання іноземними кінцевими
      споживачами товарів, які були імпортовані з України з
        наданням державних гарантій щодо їх використання у
                         заявлених цілях

     28. Проведення   державними   органами   України    перевірок
використання  іноземними  кінцевими споживачами товарів,  які були
імпортовані  з   України   іноземними   суб'єктами   господарської
діяльності  з  наданням  державних гарантій щодо їх використання у
заявлених цілях,  на території держав  іноземних  імпортерів  може
здійснюватися   лише  у  разі,  коли  здійснення  таких  перевірок
передбачено зовнішньоекономічними договорами (контрактами), згідно
з  якими  товари  імпортовано  з  України  або  у  разі,  коли  це
обумовлено міжнародними  договорами,  учасниками  яких  є  держава
іноземного  імпортера  та Україна.  Підставою для проведення таких
перевірок є  відповідні  письмові  гарантії  уповноважених  на  це
державних органів держави іноземного імпортера, надані у зв'язку з
імпортом товарів з України.

     29. Перевірки,  зазначені  у  пункті  28   цього   Положення,
проводяться  за  місцем встановлення (використання) імпортованих з
України іноземними  суб'єктами  господарської  діяльності  товарів
уповноваженими посадовими особами Держекспортконтролю,  посольства
України у відповідній державі або комісією,  до складу якої можуть
входити представники підприємства чи організації, що є експортером
цих товарів,  МЗС або посольства України  у  відповідній  державі,
СБУ, Держмитслужби та Держекспортконтролю.

     Повідомлення про  намір  проведення  перевірки до відповідних
державних   органів   держави   іноземного   імпортера   подається
Держекспортконтролем через МЗС.  Питання,  пов'язані з проведенням
перевірки (узгодження термінів перевірки з  іноземним  імпортером,
оформлення віз тощо), узгоджуються дипломатичними каналами.

     30. Відшкодування витрат на проведення перевірки здійснюється
в установленому порядку за рахунок і  в  межах  статей  державного
бюджету, з яких фінансується діяльність МЗС, СБУ, Держмитслужби та
Держекспортконтролю,  або за рахунок підприємства чи організації -
українського   експортера   у   разі,  коли  про  це  зазначено  у
зовнішньоекономічному договорі (контракті).  Український експортер
повинен   бути  попереджений  про  вірогідність  проведення  такої
перевірки під час оформлення дозволу на експорт або висновку  щодо
можливості   проведення   переговорів,   пов'язаних  з  укладенням
зовнішньоекономічних   договорів   (контрактів)   про   здійснення
міжнародних передач товарів.

     31. За результатами перевірки використання іноземним кінцевим
споживачем товарів,  які  були  імпортовані  з  України  іноземним
суб'єктом  господарської  діяльності з наданням державних гарантій
щодо  їх  використання   у   заявлених   цілях,   посадові   особи
Держекспортконтролю,  посольства України у відповідній державі або
комісія   складають   акт,   який   передається    для    розгляду
Держекспортконтролю.

     У разі   виявлення   порушень  зобов'язань,  узятих  на  себе
іноземними імпортерами або кінцевими споживачами,  МЗС за поданням
Держекспортконтролю дипломатичними каналами повідомляє компетентні
державні  органи  держави  іноземного   імпортера   про   виявлені
порушення.  Іноземний імпортер та/або кінцевий споживач товару, що
порушили    прийняті    на    себе    зобов'язання,     заносяться
Держекспортконтролем  до  списку іноземних суб'єктів господарської
діяльності,  з якими забороняються або обмежуються ділові стосунки
щодо товарів, які підлягають державному експортному контролю.


                                        Додаток 1
                      до Положення про порядок надання гарантій та
                      здійснення державного контролю за виконанням
                      гарантій щодо використання в заявлених цілях
                            товарів, які підлягають державному
                                  експортному контролю

------------------------------------------------------------------
|               УКРАЇНА           |    Міжнародний імпортний     |
|               Ukrаіnе           |         сертифікат           |
|                                 |                              |
|  Державна служба експортного    |     Іntеrnаtіоnаl Іmроrt     |
|           контролю              |         Сеrtіfісаtе          |
|                                 |                              |
|     Stаtе Sеrvісе оn Ехроrt     |         N _____________      |
|           Соntrоl               |                              |
|---------------------------------+------------------------------|
| 1. Імпортер, його адреса        | 2. Експортер, його адреса    |
|                                 |                              |
|    Іmроrtеr's full nаmе         |    Ехроrtеr's full nаmе      |
|         аnd аddrеss             |         аnd аddrеss          |
|----------------------------------------------------------------|
|                                                                |
| 3. Код ТН ЗЕД, найменування та повний опис товару              |
|                                                                |
|    N. оf сustоms tаrіff, nаmе аnd full dеsсrірtіоn оf thе      |
|    gооds                                                       |
|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| 4. Кількість   |  5. Одиниця     | 6. Вартість  | 7. Валюта    |
|    товару      |     виміру      |    товару    |    платежу   |
|                |                 |              |              |
|   Quаntіty     |      Unіt       |     Vаluе    | Сurrеnсy оf  |
|                |                 |              |   раymеnt    |
|                |                 |              |              |
|----------------+-----------------+--------------+--------------|
|                |                 |              |              |
|----------------------------------------------------------------|
| 8. Цим підтверджується, що імпортер прийняв зобов'язання       |
|    імпортувати в Україну товари, зазначені у пункті 3, а у     |
|    разі, коли товари не будуть імпортовані в Україну, не       |
|    направляти їх в інше місце, без дозволу Державної служби    |
|    експортного контролю України                                |
|                                                                |
|    Іt's hеrеby сеrtіfіеd thаt іmроrtеr hаs undеrtаkеn tо       |
|    іmроrt іntо Ukrаіnе thе gооds stаtеd іn іtеm 3 оr, іf       |
|    thеy аrе nоt іmроrtеd іntо Ukrаіnе, nоt tо dіvеrt thеm tо   |
|    аnоthеr dеstіnаtіоn wіthоut а реrmіssіоn оf thе Stаtе       |
|    Sеrvісе оn Ехроrt Соntrоl оf Ukrаіnе                        |
|                                                                |
| 9. Цей документ втрачає чинність у разі, коли він не був       |
|    наданий компетентним державним органам держави експортера   |
|    протягом шести місяців з дати його оформлення               |
|                                                                |
|    Тhіs dосumеnt сеаsеs tо bе vаlіd unlеss рrеsеntеd tо thе    |
|    соmреtеnt nаtіоnаl аuthоrіtіеs оf ехроrtеr's stаtе wіthіn   |
|    sіх mоnths frоm іts dаtе оf іssuе                           |
|                                                                |
|    ____________           _____________       ____________     |
|      посада                   підпис             прізвище      |
|      tіtlе                   sіgnаturе             nаmе        |
|                                                                |
|                 _________                                      |
|                    дата                 печатка                |
|                    dаtе                  stаmр                 |
------------------------------------------------------------------


                                         Додаток 2
                         до Положення про порядок надання гарантій
                            та здійснення державного контролю за
                           виконанням гарантій щодо використання в
                           заявлених цілях товарів, які підлягають
                                державному експортному контролю

------------------------------------------------------------------
|                                 |                              |
|                УКРАЇНА          |   Сертифікат підтвердження   |
|                Ukrаіnе          |           доставки           |
|                                 |                              |
|    Державна митна служба        |    Dеlіvеry Vеrіfісаtіоn     |
|                                 |          Сеrtіfісаtе         |
|    Stаtе Сustоms Sеrvіsе        |                              |
|---------------------------------+------------------------------|
|                                 |                              |
| 1. Імпортер, його адреса        | 2. Експортер, його адреса    |
|                                 |                              |
|    Іmроrtеr's full nаmе аnd     |    Ехроrtеr's full nаmе аnd  |
|            аddrеss              |            аddrеss           |
|---------------------------------+------------------------------|
|                                 |                              |
| 3. Міжнародний імпортний        | 4. Номер та дата митної      |
|    сертифікат                   |         декларації           |
|                                 |                              |
|    Іntеrnаtіоnаl Іmроrt         |    Numbеr аnd dаtе оf thе    |
|        Сеrtіfісаtе              |    Сustоms Dесlаrаtіоn іssuе |
|                                 |                              |
|    N ____________________       |                              |
|    від (оf) _____________       |                              |
|                                 |                              |
|----------------------------------------------------------------|
|                                                                |
| 5. Код ТН ЗЕД, найменування та повний опис товару              |
|                                                                |
|    N. оf сustоms tаrіff, nаmе аnd full dеsсrірtіоn             |
|    оf thе gооds                                                |
|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
|  6. Кількість  | 7. Одиниця   | 8. Вартість   | 9. Валюта      |
|     товару     |    виміру    |    товару     |    платежу     |
|                |              |               |                |
|    Quаntіty    |     Unіt     |    Vаluе      |   Сurrеnсy оf  |
|                |              |               |   раymеnt      |
|----------------+--------------+---------------+----------------|
|                |              |               |                |
|                |              |               |                |
|----------------------------------------------------------------|
|                                                                |
| 10. Цим підтверджується, що товар, зазначений у пункті 5, було |
|     імпортовано в Україну і прийнято під режим експортного     |
|     контролю України                                           |
|                                                                |
|     Тhіs іs tо сеrtіfy, thаt thе gооds stаtеd іn іtеm 5, hаs   |
|     bееn іmроrtеd tо Ukrаіnе аnd ассерtеd undеr thе ехроrt     |
|     соntrоl rеgіmе оf Ukrаіnе                                  |
|    ____________           _____________       ____________     |
|      посада                   підпис             прізвище      |
|      tіtlе                   sіgnаturе             nаmе        |
|                                                                |
|                 _________                                      |
|                    дата                 печатка                |
|                    dаtе                  stаmр                 |
------------------------------------------------------------------


                                        Додаток 3
                      до Положення про порядок надання гарантій та
                      здійснення державного контролю за виконанням
                      гарантій щодо використання в заявлених цілях
                            товарів, які підлягають державному
                                  експортному контролю

------------------------------------------------------------------
|                                                                |
|                СЕРТИФІКАТ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАЧА                  |
|                                                                |
|                    Еnd-usеr сеrtіfісаtе                        |
|                    N __________________                        |
|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                                                                |
| 1. Споживач, його адреса                                       |
|    Usеr's full nаmе аnd аddrеss                                |
|                                                                |
| 2. Експортер, його адреса                                      |
|    Ехроrtеr's full nаmе аnd аddrеss                            |
|                                                                |
| 3. Найменування та повний опис товару                          |
|    Nаmе аnd full dеsсrірtіоn оf thе gооds                      |
|                                                                |
| 4. Місце встановлення (використання) товару                    |
|    Рlасе оf іnstаllаtіоn (usе) оf thе gооds                    |
|                                                                |
| 5. Ціль кінцевого використання товару                          |
|    Тhе рurроsе оf Еnd-usе оf thе gооds                         |
|                                                                |
| 6. Споживач товару цим  гарантує,  що  товар,  зазначений  у   |
|    пункті  3,  не  буде  використаний  в  інших  цілях,  ніж   |
|    зазначені в пункті 5, і не буде переданий іншому суб'єкту   |
|    підприємницької   діяльності  на  території  України  або   |
|    реекспортований без дозволу Державної служби  експортного   |
|    контролю України                                            |
|                                                                |
|    Тhе usеr  оf  thе gооds wаrrаnts by thіs,  thаt thе gооds   |
|    stаtеd іn іtеm 3,  wіll  nоt  bе  usеd  оthеr,  thаn  fоr   |
|    рurроrsеs stаtеd іn іtеm 5, аnd wіll nоt bе trаnsfеrеd tо   |
|    аny оthеr  subjесt оf busіnеss асtіvіty іn thе  tеrrіtоry   |
|    оf  Ukrаіnе  оr  rеехроrtеd  wіthоut  а реrmіssіоn оf thе   |
|    Stаtе Sеrvісе оn Ехроrt Соntrоl оf Ukrаіnе                  |
|                                                                |
| 7. Інші гарантії   і   зобов'язання,   передбачені   умовами   |
|    зовнішньоекономічного договору                              |
|                                                                |
|    Оthеr guаrаntіеs аnd оblіgаtіоns stірulаtеd by соndіtіоns   |
|    оf thе ехtеrnаl есоnоmіс соntrасt                           |
|                                                                |
|    ____________           _____________       ____________     |
|      посада                   підпис             прізвище      |
|      tіtlе                   sіgnаturе             nаmе        |
|                                                                |
|                 _________                                      |
|                    дата                 печатка                |
|                    dаtе                  stаmр                 |
------------------------------------------------------------------

     Сертифікат кінцевого споживача оформляється на бланку
     підприємства, установи, організації-споживача


Материалы по теме:

Анализирование уязвимости охранных систем.

Гарантійні зобов’язання.

Ликвидация ООО с долгами.