Статьи на различные темы.

Судебная система и юриспруденция

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА. СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ.

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ                             ДСТУ 2273-93
ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА  
Терміни та визначення     
ОССUРАТІОN 5АFЕТY STANDARDS SYSTEM
Terms and definitions
ОКСТУ 2201


Чинний від 01.01.95
Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять пожежної техніки у галузі безпеки праці
Терміни, встановлені цим стандартом, обов'язкові для викори­стання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп'ютерних інформаційних системах.
Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. За­стосування термінів-синонімів стандартизованого терміна забороняється.
Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, їх короткі форми, представлені абревіатурою,— світлим, а синоніми — курсивом.
Взята в круглі дужки частина терміна може бути вилученою в разі йолі використання в документах зі стандартизації.
У примітках, які додаються до окремих визначень для глибшого розуміння понять, подано пояснення та уточнення.
Наведені визначення в разі необхідності можна змінювати, вво­дячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використаних термінів, вказуючи на об'єкти, які входять до об'єму і змісту понять, визначених у цьому стандарті.
У стандарті як довідкові подано німецькі {dе}, англійські {еn}, французькі {fr}, та російські {гu}, еквіваленти стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.
Якщо в чинних державних російськомовних стандартах визна­чення термінів російською мовою відсутні, то подається переклад терміна та визначення російською мовою а круглих дужках.
У стандарті наведено алфавітні покажчики термінів та їх іншо­мовних еквівалентів.
                    
ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

1 пожежна техніка .
Технічні засоби для запобігання,
обмеження розвитку, гасіння по­жеж, захисту людей та матеріаль­них цінностей від пожежі
2 пожежна машина             
Транспортна чи транспортована
машина, призначена для використання у разі пожежі           
3 пожежнотехнічне озброєння
Комплект, що складається із по­жежного обладнання, ручного по­жежного інструмента, пожежних рятівних пристроїв, засобів індиві­дуального захисту, технічних при­строїв, для конкретних пожежних автомобілів відповідно до їх призначення                   
4 пожежне обладнання         Обладнання, яке входить до складу
комунікацій пожежогасіння, а також засобів технічного обслуговування цього обладнання        
Примітка. До комунікацій пожежогасін­ня належать рукавні лінії, рукавні роз­галуження і т. п.
5 пожежний рятувальний при­стрій                        Пристрій для рятування людей в разі пожежі

6 ручний пожежний інструмент
­Ручний інструмент для розкриттям та розбирання конструкцій, проведення аварійно-рятівних робіт в ра­зі пожежі
7 установка пожежогасіння
Сукупність стаціонарних технічних засобів для гасіння пожежі за ра­хунок випуску вогнегасної речовини    
  8 вогнегасник
Переносне чи пересувне обладнан­ня для гасіння осередків пожежі  за рахунок випуску запасеної вогне­гасної речовини
9 установка пожежної сигналізації
Сукупність технічних засобів, уста-. новлених на об'єкті, що захища­ється, для виявлення пожежі, оброблення, подавання в заданому вигляді повідомлення про пожежу на цьому об'єкті, спеціальної ін­формації та(чи) подавання команд на включення автоматичних установок пожежогасіння та технічних обладнань
10 засоби індивідуального захисту пожежників
Сукупність технічних засобів, при­значених для захисту пожежників від небезпечних факторів під час гасіння пожеж та (чи) ліквідації їх наслідків .

ПОЖЕЖНІ МАШИНИ

 
11 пожежний автомобіль    Транспортний засіб, призначений для ліквідації пожеж        
12 пожежний автомобіль пінного гасіння
Пожежний автомобіль, призначе­ний для доставки піноутворювальних речовин, приготування та по­давання піни             
13 пожежний автомобіль порош­кового гасіння
Пожежний автомобіль, призначе­ний для гасіння пожеж вогнегасними порошко-вими засобами
14 пожежний автомобіль газового гасіння
Пожежний автомобіль, призначе­ний для гасіння пожеж вогнегасними газовими засобами
15 пожежний автомобіль комбіно­ваного гасіння
Пожежний автомобіль, призначе­ний для гасіння пожеж кількома ви­дами вогнегасних речовин

16 пожежний автомобіль газово-дяного гасіння
Пожежний автомобіль, призначе­ний для гасіння пожеж газоводяними вогнегас-ними засобами
17 пожежний автомобіль водопій­ного гасіння
Пожежний автомобіль, призначе­ний для гасіння пожеж водопійни­ми вогнегасни-ми засобами
18 пожежний автомобіль пінопо-рошкового гасіння
Пожежний автомобіль, призначе­ний для гасіння пожеж пінопорошковими вогнегасними засобами
19 пожежний автонасос
Пожежний автомобіль, обладнаний пожежним насосом і призначений для доставки до місця пожежі осо­бового складу та пожежно-техніч­ного озброєння
20 пожежна автоцистерна
Пожежний автомобіль, обладнаний пожежним насосом, ємкістю для рідких вогнегасних речовин, при­значений для доставки до місця пожежі особового складу та пожеж­но-технічного озброєння

21 пожежний автопідйомник
Пожежний автомобіль зі стаціонар­ною механізованою поворотною колінчатою та (чи) телескопічною підйомною стрілою, остання ланка якої закінчується платформою чи люлькою
22 пожежна автодрабина
Пожежний автомобіль із стаціонар­ною механізованою висувною та поворотною драбиною
23 пожежний газо-димозахисний автомобіль
Пожежний автомобіль з пожежно-технічним озброєнням для прове­дення робіт в умовах загазованості
24 пожежний автомобіль димови-далення
Пожежний автомобіль, обладнаний димонасосом для видалення диму із приміщень
25 пожежний водозахисний авто­мобіль
Пожежний автомобіль, обладнаний засобами для захисту матеріальних цінностей від води, а також для ви­далення води, розлитої при гасінні пожежі

26 пожежний автомобіль зв'язку та освітлення
Пожежний автомобіль для достав­ки до місця пожежі особового складу,   обладнаний   засобами зв'язку та освітлення
27 пожежна автолабораторія Пожежний автомобіль, обладнаний засобами для дослідження пожеж
28 пожежний автомобіль техніч­ної служби
Пожежний автомобіль з пожежно-технічним озброєнням для розби­рання конструкцій на пожежі, а та­кож аварійно-рятувальних робіт
29 пожежна автонасосна станція
Пожежний автомобіль, обладнаний пожежним насосом з автономним двигуном
30 рукавний пожежний автомо­біль
Пожежний автомобіль для транс­портування та прокладання рукав­них ліній  
 
31 штабний пожежний автомобіль
Пожежний автомобіль для достав­ки штабу пожежогасіння та забез­печення зв'язку між штабом, бойовими підрозділами і центральним пунктом пожежного зв'язку
32 пожежний димовисмоктувач
Технічне Обладнання, призначене для видалення диму із закритих об'ємів та (чи) подавання повітря в них
33 причіпний пожежний димовис­мотувач                    
Пожежний димосос, стаціонарне
змонтований на причепі        
34 переносний пожежний димовисмокту-вач                 
Пожежний димосос, конструктив­не виконання і маса якого забез­печують зручність його перенесення        
35 пожежний літак  
Літак для виконання завдань, вирішуваних спеціалізованими пожежними службами
36 пожежний вертоліт
Вертоліт для виконання завдань, вирішуваних спеціалізованими по­жежними службами

37 пожежний поїзд
Поїзд з насосним агрегатом, запасом вогнегасних речовин та пожежо-технічним озброєнням для ви­конання завдань, вирішуваних спеціалізованими    пожежними службами
38 пожежне судно          
Корабель, катер, моторний човен для виконання завдань, вирішува­них спеціалзованими пожежними службами                     .
39 похежна мотопомпа
Пожежна машина із насосним агрегатом та комплектом пожежного обладнання
40 переносна пожежна мотопомпа
Пожежна мотопомпа, конструктивне виконання та маса якої за­безпечують зручність її перенесення
41 причіпка пожежна мотопомпа Пожежна мотопомпа, стаціонарно змонтована на причепі
42 пожежний причіп
Причіп для транспортування наземними транспортними засобами переносних пожежних мотопомп, пожежно-технічного   озброєння, ємностей з вогнегасними речови­нами
 
43 пожежний насос
Насос, що встановлюється на по­жежному автомобілі
44 пожежний трактор
Трактор, укомплектований пожеж­ним обладнанням для ліквідації по­жеж                           
ПОЖЕЖНЕ ОБЛАДНАННЯ
45 пожежний гідрант            
Пристрій для відбору води із водопровід-ної мережі для гасіння по­жежі    
46 підземний пожежний гідрант
Пожежний гідрант, розташований нижче рівня землі
47 наземний пожежний гідрант
Пожежний гідрант, розташований над рівнем землі
48 пожежний кран
Комплект, який складається із кла­пана, встановленого на пожежно­му трубопроводі і обладнаного по­жежною з'єднувальною головкою, а також пожежного рукава з ручним стволом
49 внутрішній пожежний кран
Кран, що встановлюється на мере­жі внутрішнього протипожежного водо-проводу і обладнаний при­строями для підключення напірно­го пожежного рукава
 
50 зовнішній пожежний кран . Пожежний кран, розташований поза приміщенням            
51 пожежна підставка
Деталь трубопроводу для встанов­лення пожежного гідранта
52 пожежний рукав
Гнучкий трубопровід для транспор­тування вогнегасних речовин, об­ладнаний пожежними з'єднуваль­ними головками
53 напірний пожежний рукав
Пожежний рукав для транспорту­вання вогнегасних речовин під надмірним тиском
54 всмоктувальний пожежний ру­кав
Пожежний рукав жорсткої кон­струкції для відбору води із вододжерел за допомогою пожежного насоса
55 пожежна з'єднувальна головка
Швидкозмикальна арматура для з'єднування пожежних рукавів та приєднання їх до пожежного об­ладнання і пожежних насосів.

56 рукавна з'єднувальна головка
Головка для швидкого з'єднування пожежних рукавів
57 головка-заглушка
Арматура для закриття пожежних
з'єднувальних головок
58 муфтова з'єднувальна головка
Пожежна з'єднувальна головка в внутрішньою приєднувальною різь­бою
59 цапкова з'єднувальна головка
Пожежна з'єднувальна головка з зовнішньою приєднувальною різь­бою
60 рукавний перехідний
Арматура для з'єднування двох по­жежних з'єднувальних головок різ­них умовних проходів чи різних ти­пів  
61 рукавний водозбірник
Арматура для об'єднання декількох рукавних ліній в одну
62 рукав— розгалуження
Арматура для роз'єднання потоку та регулювання кількості вогнегасної речовини, що подається, транспортованої по напірних пожежних рукавах
63 п-ходове рукавне розгалуження
Рукавне розгалуження для розпо­ділу потоку у п-напрямках.
64 всмоктувальна пожежна сітка
Пристрій для запобігання самостійного випорожнення всмоктувальної лінії та попадання в неї сторонніх предметів
 
65 пожежна колонка
3німний пристрій, що встановлюється на пожежний гідрант для відбору води
 
66 пожежний ствол
Пристрій, що встановлюється на кінці напірної лінії, для формування та спрямування вогнегасного струменя
67 ручний пожежний ствол
Пожежний ствол, призначений для одержання вогнегасних струменів малої або середньої потужності
68 лафетний пожежний ствол
Поворотний у вертикальній та го- ризонтальній площинах пожежний ствол, монтований на опорі

69 водяний пожежний ствол    Пожежний ствол для подавання води
 
70 пінний пожежний ствол      
Пожежний ствол для подавання піни різної кратності           
71 порошковий пожежний ствол Пожежний ствол для подавання порошкових сумішей          
72 водопійний пожежний ствол Пожежний ствол для подавання водяних або пінних струменів
73 пожежний ствол суцільного струменя                     
Пожежний ствол для подавання су- цільного струменя            
74 пожежний ствол-розпилювач  Пожежний ствол для розпиленого струменя                     
75 пожежний гідроелеватор      
Пристрій ежекторного типу для відбору води із вододжерела з рівнем води, який перевищує висоту всмоктування насосів, а також для видалення води із залитих примі­щень
76 пожежний пінозмішувач
Пристрій для введення у воду піноутво-рюючих і змочувальних до­бавок
77 рукавний місток
Пристрій для захисту пожежного рукава від пошкоджень при пере­їзді через нього транспортних за­собів
78 рукавний затискач
Пристрій для тимчасової лік­відації течі із розривів напірних пожежних рукавів без припи­нення подавання вогнегасної речовини
79 рукавна затримка
Пристрій для закріплювання на ви­соті напірної рукавної лінії
80 рукавна касета
Пристрій для розміщення напірно­го пожежного рукава, укладеного «в гармошку» чи «в скатку».
81 рукавна котушка
Пристрій для розміщення накрут­кою попередньо з'єднаних напір­них пожежних рукавів та їх про­кладання та (чи) транспортування

82 рукавне коліно         
Пристрій для захисту пожежних ру­кавів від надмірного вигину чи руй­нування під час прокладання через перешкоди
83 ключ з'єднувальних головок
Пристрій для полегшення змикан­ня чи розмикання пожежних з'єд­нувальних головок
84 рукавонав'язувальний пристрій
Пристрій для нав'язування пожеж­них рукавів на рукавні з'єднувальні . головки
85 рукавоминна машина
Машина, призначена для миття по­жежних напірних рукавів.
ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ
86 ручна пожежна драбина
Технічний пристрій, призначений  для піднімання людей на висоту, маса якого забезпечує зручність його перенесення
87 висувна пожежна драбина
Ручна пожежна драбина, яка скла­дається із декількох телескопічне пересувних під дією канатної тяги колін

88 драбина-штурмівка     
Ручна пожежна драбина з гаком для підвішування на опорній поверхні
89 драбина-палиця
Ручна пожежна драбина, яка скла­дається шляхом зсовування тятив за рахунок повороту сходинок
90 складена пожежна драбина
Руїна пожежна драбина, довжина якої змінюється стикуванням чи розстикуванням окремих колін
91 рятувальний рукав        
Пожежний рятувальний пристрій з
тканини для ковзного спускання
врятованих
92 рятувальний стрибковий ма­трац
Пристрій у вигляді подушки для безпечного приймання падаючої людини  
93 рятувальне стрибкове полотно
 
Пристрій із тканини, що розтягується людьми, для безпечного при­ймання падаючої людини     
 
94 рятувальна мотузка    
Спеціальна мотузка для самоврятування пожежника та рятування лю­дей з висоти
РУЧНИЙ ПОЖЕЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ
95 пожежний багор           
Пожежний інструмент, призначе­ний для розбирання під час гасіння, пожежі будівельних частин палаючих будівель, а також для розтягування палаючих матеріалів   
96 пожежний гак
Пожежний інструмент, призначе­ний для розкриття та розбирання будівельних конструкцій, усунення з місця пожежі окремих частин об­ладнання, а також для виконання робіт, що вимагають зусиль кількох чоловік
97 пожежна сокира
Пожежний інструмент, призначе­ний для перерубання та розбирання елементів дерев'яних конструкцій палаючих будівель
98 пожежний лом
Пожежний інструмент, призначе­ний для розкриття будівельних конструкцій під час пожежогасіння

99 механізований ручний пожежний інструмент            
Ручний пожежний інструмент з пневмо, електро чи мотоприводом  
100 немеханілованніі ручний пожежпий інструмент
Ручний пожежний інструмент без пневмо,   -електро— чи мотопривода
ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОЖЕЖНИХ
101 ізолюючий протигаз
Пристрій, що ізолює органи ди­хання від навколишнього середо­вища та забезпечує газовою суміш­шю, придатною для дихання
102 респіратор
Пристрій, призначений для захисту органів дихання від небезпечних та шкідливих домішок, які діють інга­ляційне
103 пожежна каска
Спорядження пожежника, призначене для захисту його від ударів (випадково падаючих предметів, а також від дії води та променевої енергії палаючих конструкцій під час роботи на пожежах
104 пожежний пояс
Спорядження, призначене для рятува-ння під час пожежогасіння людей та самоврятування пожежних
 
105 пожежний поясний карабін
Пристрій для закріплювання і стра­хування пожежника під час роботи на висоті, а також для проведення рятувальних робіт та самоврядуван­ня під час гасіння пожежі
106 пожежний захисний костюм Спорядження пожежника, призна­чене для захисту його від води та впливу тепла під час пожежогасін­ня
107 теплозахисний пожежний ко­стюм
Пожежний захисний костюм від теплових впливів під час підходу та короткочасного перебування в осередку пожежі
108 газохімзахисний костюм
Костюм для захисту під час вико­нання робіт у газонебезпечному та (чи) хімічно агресивному середо­вищі
109 радіаційнозахисний костюм
Костюм для захисту під час вико­нання робіт в умовах іонізованих випромінювань                 

110 бойовий одяг пожежника    
Одяг пожежника для захисту від води та поверхнево-активних ре­човин

УСТАНОВКИ
ПОЖЕЖОГАСІННЯ
111 автоматична установка поже­жогасіння                    
Установка пожежогасіння з автоматичним способом приведення в дію
 
112 ручна установка пожежогасін­ня                     
Установка пожежогасіння із ручним способом приведення в дію
113 установка водяного пожежо­гасіння
Установка пожежогасіння, в якій як вогнегасна речовина викори­стовується вода чи вода з добавками
114 спринклерни установка поже-жогасінчя
Автоматична установка водяного пожежогасіння, обладнана нормально закритими спринклерними зрошувачами, які розкриваються при досягненні певної температури                                       Примітка. Спринклерні установки, які перебувають у режимі очікування, залежно від заповнення мереж їх трубо­проводів рідкою вогнегасною речовиною чи повітрям під тиском називаються від­повідно «мокрими» водозаповненими або «сухими» сухотрубними
115 дренчерна установка пожежо­гасіння                        
Установка водяного пожежогасін­ня, обладнана нормально відкритими дренчерними зрошувачами   
116 установка пінного пожежогасіння
Установка пожежогасіння, в якій , як вогнегасна речовина використовуються водні розчини піноутворювачів                     
117 установка газового пожежо­гасіння
Установка пожежогасіння, в якій як вогнегасна речовина викори­стовується вогнегасні гази
118 установка вуглекислотного пожежогасіння
Установка пожежогасіння в якій як вогнегасна речовина використовується двоокис вуглецю
119 установка азотного пожежо­гасіння
Установка пожежогасіння, в якій як вогнегасна речовина викори­стовується азот

120 установка парового пожежо­гасіння
Установка пожежогасіння, в якій як вогнегасна речовина викори­стовується водяна пара
121 установка хладонового поже­жогасіння
Установка пожежогасіння, в якій як вогнегасна речовина викори­стовуються сполуки на основі галогенізованих вуглеводнів
122 установка порошкового поже­жогасіння
Установка пожежогасіння, в якій як вогнегасна речовина викори­стовуються вогнегасні порошкові суміші
123 установка об'ємного пожежогасін-ня
Установка   пожежогасіння  для створення середовища, яке не під­тримує горіння в об'ємі, що захищається
124 установка поверхневого пожежога-сіння
Установка пожежогасіння, яка діє на палаючу поверхню в зоні, що захищається
125 модульна установка пожежо­гасіння
Нетрубопровідна автоматична уста- новка пожежогасіння, яка передбачає розміщення ємності із вогнегасною речовиною та пусковим пристроєм безпосередньо у приміщенні, що захищається
ВОГНЕГАСНИКИ

126 переносний вогнегасник
Вогнегасник, конструктивне виконання та маса якого забезпечує зручність його перенесення людиною                         Примітка. Переносні вогнегасники мо­жуть бути ручними чи ранцевими
127 пересувний вогнегасник   
Вогнегасник, змонтований на колесах чи візку                
128 пінний вогнегасник
Вогнегасник із зарядом піноутворювачів різноманітних видів
129 повітряно-пінний вогнегас­ник
Вогнегасник із зарядом водяного розчину піноутворювальних доба­вок
130 хімічний пінний вогнегасник
Вогнегасник із зарядом хімічних речовин, які в момент приведення вогнегасника в дію вступають у ре­акцію з утворенням піни та надмір­ного тиску

131 водяний вогнегасник  
Вогнегасник із зарядом води чи води з добавками               

132 порошковий вогнегасник  
Вогнегасник із зарядом вогнегасного порошку                
133 вуглекислотний вогнегасник Вогнегасник із зарядом двоокису вуглецю
134 хладоновий вогнегасник    Вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини на основі галогенізованих вуглеводнів            
135 комбінований вогнегасник . Вогнегасник із зарядом двох і більше вогнегасних речовин   
     
УСТАНОВКИ ПОЖЕЖНОЇ
 СИГНАЛІЗАЦІЇ
136 пожежний сповіщувач
Пристрій для формування сигналу про пожежу
137 ручний пожежний сповіщувач Пожежний сповіщувач з ручним способом приведення в дію   
138 автоматичний пожежний сповіщувач     Пожежний сповіщувач, який реагує на фактори, супровідні пожежі

139 тепловий пожежний сповіщувач                       Автоматичний пожежний сповіщуйвач, який реагує на певне значення температури та (чи) швидкість її наростання                     

140 пожежний сповіщувач полум’я                
Автоматичний пожежний сповіщувач, який реагує на електромагнітне випромінювання полум'я     

141 димовий пожежний сповіщувач                     Автоматичний пожежний сповіщувач, який реагує на аерозольні прдукти горіння                
 
142 радіоізотопний пожежний сповіщувач                    Димовий пожежний сповіщувач, який спрацьовує внаслідок впливу продуктів горіння на іонізаційний струм робочої камери сповіщувача
143 оптичний пожежний сповіщувач
Димовий пожежний сповіщувач, який спрацьовує внаслідок впливу продуктів горіння на поглинання або розсіювання електромагнітного випромінювання сповіщувача

144 пожежний приймально-кон­трольний прилад
Складова частина установки по­жежної сигналізації для приймання інформації від пожежних сповіщувачів, вироблення сигналу про ви­никнення пожежі чи несправності установки, та для подальшого пе­редавання і видачі команд на інші пристрої
.145 пожежний оповіщувач
Пристрій для масового оповіщення людей про пожежу
 
     АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ
автодрабина пожежна      22
автолабораторія пожежна    27
автомобіль пожежний     11
автомобіль пожежний водозахисний     25
автомобіль пожежний водопінного гасіння      17
автомобіль пожежний газового гасіння     14
автомобіль пожежний газоводяного гасіння    16
автомобіль пожежний газодимозахисний    23
автомобіль пожежний димовидалення     24
автомобіль пожежищі зв'язку та освітлення    26
автомобіль пожежний комбінованого гасіння    15
автомобіль пожежний пінного гасіння                                                                                        12
автомобіль пожежний пінопорошкового гасіння    18
автомобіль пожеж порошкового гасіння    13
автомобіль пожежний рукавний    З0
автомобіль пожежний технічної служби                                                                                    28
автомобіль пожежний штабний    31
автонасос пожежний    19
автопідйомник пожежний                                                                                                             21
автоцистерна пожежна                                     20
багор пожежний    95
вертоліт пожежний    36
вогнегасник    8
вогнегасник водяний    131
вогнегасник комбінований    135
вогнегасник вуглекислотний    133
вогнегасник переносний    126
вогнегасник пересувний    127
вогнегасник пінний    128
вогнегасник повітряно-пінний    129
вогнегасник порошковий    132
вогнегасник хімічний пінний     ІЗ0
вогнегасник хладоновий    134
водозбірник рукавний    61
гак пожежний    96
гідрант пожежний    45
гідрант пожежний наземний    47
гідрант пожежний підземний    46
гідроелеватор пожежний    75
головка-заглушка     57
головка з'єднувальна муфтова     58
головка з'єднувальна пожежна     55
головка з'єднувальна рукавна    56
головка з'єднувальна цапкова    59
драбина-палиця     89
драбина пожежна висувна    87
драбина пожежна ручна    86
драбина пожежна складена    90
драбина-штурмівка    88
димовисмоктувач пожежний                      32
димовисмоктувач пожежний переносний     34
димовисмоктувач пожежний причіпний     33
засоби індивідуального захисту пожежників     10
затискач рукавний    78
затримка рукавна    79
інструмент пожежний ручний    б
інструмент пожежний механізований ручний     99
інструмент пожежний немеханізований ручний     100
карабін пожежний поясний    105
касета рукавна    80
каска пожежна     103
котушка рукавна     81
ключ з'єднувальних головок    83
коліно рукавне    82
колонка пожежна    65
костюм газохімзахисний      108
костюм пожежний захисний    106
костюм пожежний теплозахисний      107
костюм радіаційнозахисний    109
кран пожежний      48
кран пожежний внутрішній    49
кран пожежний зовнішній    50
літак пожежний    35
лом пожежний     98
матрац рятувальний стрибковий    92
машина пожежна    2
машина рукавомийна     85
місток рукавний     77
мотопомпа пожежна     39
мотопомпа пожежна переносна    40
мотопомпа пожежна причіпна    41
мотузка рятувальна     94
насос пожежний     43
обладнання пожежне      4
одяг бойовий пожежника      110
озброєння пожежнотехнічне    З
оповіщувач пожежний    145
перехідник рукавний     60
підставка пожежна      51
пінозміщувач пожежний    76
поїзд пожежний    37
полотно рятувальне стрибкове    93
пояс пожежний      104
прилад приймально-контрольний пожежний     144
пристрій пожежно-рятувальний     5
пристрій рукавонав'язувальний    84
причіп пожежний    42
протигаз ізолюючий    101
респіратор     102
розгалуження рукавне    62
розгалуження рукавне п-ходове     63
рукав пожежний     52
рукав пожежний всмоктувальний    54
рукав пожежний напірний     53
рукав рятувальний    91
сітка пожежна всмоктувальна    64
сокира пожежна .    97
сповіщувач пожежний    136
сповіщувач пожежний автоматичний    138
сповіщувач пожежний димовий    141
сповіщувач пожежний оптичний     143
сповіщувач пожежний полум'я     140
сповіщувач пожежний радіоізотопний     142
сповіщувач пожежний ручний     137
сповіщувач пожежний тепловий      139
станція пожежна автонасосна    29
ствол пожежний    66
ствол пожежний водопінний    72
ствол пожежний водяний     69
ствол пожежний лафетний    68
ствол пожежний пінний    70
ствол пожежний порошковий    71
ствол пожежний ручний    67
ствол пожежний суцільного струменя     73
ствол-розпилювач пожежний     74
судно пожежне    38
техніка пожежна    1
трактор пожежний    44
установка пожежної сигналізації    9
установка пожежогасіння    7
установка пожежогасіння автоматична    111
установка пожежогасіння азотного    119
установка пожежогасіння водяного    113
установка пожежогасіння газового    117
установка пожежогасіння дренчерна    115
установка пожежогасіння вуглекислотного    118
ДСТУ2273—93 С. 31Материалы по теме:

Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення. Часть 2.

Реорганизация - выгодный и эффективный способ закрытия/