Статьи на различные темы.

Прочее

Характеристика процесів управління на макро- та мікро- рівні підприємства.

Характеристика процесів управління на макро- та мікро- рівні підприємства.

Диверсифікація виробництва, в свою чергу вимагає гнучкого управління взаємопов'язаними ланками:
маневрування ресурсами, своєчасного реагування на вимоги ринку, підтримки інновацій, ризикованих інвестицій тощо. На цій базі мають розвиватися горизонтальні міжфірмові зв'язки, управління якими здійснюється економічними методами на договірній основі. Особе значення у статусі управління набувають функції координації. Здійснення коорднації безпосередньо пов'язано зі стилем управління, методами підготовки та реалізації господарських рішень.

Процес управління являє собою загальний об'єм безперервних взаємопов'язаних дій або функцій в рамках однієї організації.
Процеси управління - це головна характеристика динаміки організаційних систем. При їх реалізації всі елементи вступають у взаємодію, здійснюється перетворення входів у виходи та забезпечується досягнення цілей організації.
Унаслідок системності, цілісності єдиного процесу управління і в той же час його різномаїття існує багато підходів стосовно ідентифікації та аналізу процесів управління. У практиці виокремлюються основні чотири групи підходи дослідження процесів управління.
1. Змістовний аналіз процесу управління полягає у його вивченні у загальному економічному або соціальному контексті з позицій зв'язку з процесом виробництва (виробництво, споживання тощо), з аспектами виробничо-господарської діяльності (фінанси, маркетинг, інноваційна діяльність, збут тощо), а також з точки зору співвідношення цілей управління, методів та засобів, які застосовуються для їх досягнення.
2. Організаційний аналіз процесів управління полягає у виокремленні етапів і функцій процесів управління з метою систематизації цих функцій ( починаючи з планування і закінчуючи контролем) або дослідження прийняття рішень як основи управлінського циклу. За допомогою організаційного аналізу виокремлюються також суб'єкти (органи, посади тощо), які приймають участь в процесі управління, та встановлюється порядок їх взаємодії.
3. Технологічна характеристика процесів управління належить насамперед до інформаційних аспектів і зазвичай пов'язана з можливостями використання специфічних методів й моделей для раціоналізації процесів прийняття рішень і переробки інформації. Сюди можна віднести використання математичних методів, методів стратегічного аналізу тощо.
Розглядання підходів до процесів управління як до рішення проблем передбачає аналіз психологічних, соціально-психологічних, а також правових аспектів взаємодій людей, включаючи їх мотивацію, співробітництво, механізм виникнення та вирішення конфліктів і т.і.
Слід підкреслити, що на макрорівні загальний та єдиний процеси управління носять загальноекономічний характер. Він охоплює формулювання цілей, стратегії, політики на рівні економічного та соціального розвитку на рівні всього суспільства, передбачає розробку та виконання економічних, галузевих, регіональних програм, грунтується на єдиній системі статистичної інформації, правовій регламентації відносин міністерств, підприємств, установ, державних органів тощо. Разом з цим кожна сфера економіки, її рівні, ланки та галузі, окремі організації мають свою специфіку процесів управління.
На мікрорівні окремих підприємств найбільшого значення набувають внутрішньоорганізаційні процеси управління, в яких при наявності узагальнення їх змістовних, організаційних та технологічних характеристик з іншими управлінськими процесами більш впливовою стає соціальна специфика виробничо-господарських організацій.

В середині організації багатьма дослідниками виокремлюються такі процеси управління як реалізація функцій управління, прийняття рішень, організаційні комунікації, нововведення та зростання організації (підприємства). Кожний з цих процесів можна охарактеризувати з різних боків (організаційного, технологічного, змістовного). У кожному процесі можна виокремити організаціно-адміністративні, інформаційні та соціально-психологічні аспекти, які розглядаються відповідними областями знань та розділами науки управління. Разом з цим організаційні процеси нововведень на підприємстві та його зростання власно не відносяться до процесів управління, а процеси комунікацій виконують не тільки управлінську, а й більш широку функцію.
Отже в практиці виокремлюються як основні два підходи стосовно аналізу процесів управління - це функціональний підхід та підхід з позиції прийняття управлінських рішень. Виокремлення функцій управління та етапів процесу прийняття рішень — два основних процеси управління, які взаємно доповнюють одне одне, але переважні в різних умовах та при рішенні різних задач управління.


Материалы по теме:

Прием товара в ремонт и списания в брак.

Рекламно-производственное агентство