Статьи на различные темы.

Прочее

Загальні - планування, організація, мотивація, контроль, координація.

Загальні - планування, організація, мотивація, контроль, координація.

Спеціальні (функціональні аспекти) - дослідження та розробки, матеріально-технічне забезпечення, виробництво, збут, фінанси, маркетинг тощо.
На відміну від загальних функцій спеціальні являють собою види виробничо-господарськохї діяльності, кожний з яких може стати об'єктом реалізації загальних функцій управління (планування, організація і т.і.). Для виконання загальних та спеціальних функцій управління в апараті управління створюютьмся спеціалізовані служби та підрозділи.
Практична реалізація функцій управління на конкретному економічному об'єкті пов'язана з виконанням задач, які має вирішувати відповідний аппарат управління. В літературі їх визначають як службові задачі або як функції-задачі апарата управління. В залежності від особливостей об'єкта, поруч із загальними функціями управління в цілому, можуть виокремлюватись функції-задачі окремих ланок апарату:
технічна підготовка виробництва;
різні види обслуговування;
контроль якості продукції.
Єдність процесу і структури управління виражається у взаємопроникненні функцій управління та функцій-задач управління, що вирішуються в управлінському апараті: виконання кожної функції-задачі передбачає здійснення всіх функцій управління, будучи, в свою чергу, засобом їх реалізації.
Якщо порівнювати два вищезазначених підходи, то в цілому функціональний підхід до процесів управління з їх наступним розподілом на роботи, операції тощо дозволяє досить повно описати важливі сторони процесу управління. В умовах застосування традиційних статичних організаійних структур (лінійно-функціональна, лінійно-штабна), а також в стабільних умовах управління вказаний підхід дозволяє успішно вирішувати досить багато організаційних проблем. Однак в сучасних умовах все більш проявляються його слабкі сторони.

Головна з них полягає в тому, що розподіл процесів на функції не розкриває механізмів їх інтеграції. Наприклад, який характер мають зв'язки різних функцій, послідовність та пріориткте їх здійснення, як вони підпорядковуються досягнення кінцевих результатів? Як у функціональних процесах відобразити міндливість та зростання організацій, механізми їх адаптації до зовнішнього середовища, вплив процесів управлінбя на повелінку підприємства?
Підхід з позицій прийняття рішень орієнтовано саме на відображення інтегрованості та адаптивності процесів управління. Він спрямований на взаємов'язок всього циклу управління водночас з підпорядкуванням його кінцевим цілям (діагностика проблеми, формулювання цілей); уточнює ролі та взаємозв'язок керівників, спеціалістів, виконавців в процесі виробітки управлінських воздействий; створює основу для виявлення раціональних сфер застосування системного аналізу. Процес прийняття рішень за своєю структурою пов'язаний з процесами рішення проблем і творчого мислення. Це створює основну для розглядання підприємства як "приладу" для системи, здатної до навчання, що особливо актуально при розгляданні адаптованих, гнучких організаційних форм, налаштованих на управління в динамічних та складних умовах зовнішнього середовища. Одночасно функціональний підхід є досить ефективним в процесі розробки форм раціоналізації регламентованих, рутинних операцій в процесі управління.
Слід підкреслити, що функціональний підхід та підхід з точки зору процеса прийняття рішень не протирічять одне одному. Вся велика складна сукупних управлінських дій - на будь-якому рівні і в будь-якій системі - може бути зведена до обмеженого переліку відносно строго локалізованих функцій, які утворюють замкнутий цикл управління:
прийняття управлінського рішення;
реалізація прийнятого рішення;
контроль.
Цікаво, що практично всі дослідники розділяють таку думку відносно складу управлінського циклу, однак стосовно лише технологій управління, які не пов'язують з його функціями.
Кожна з функцій управління може бути підвержена диференціації. В таблиці  представлений один з можливих варіантів.


Материалы по теме:

Как вести себя при пожаре?

Прием товара в ремонт и списания в брак.